Informatii utile

Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC

 CUPRINS 

 
CAPITOLUL I       - Dispoziţii generale
CAPITOLUL II    - Atribuţii generale
CAPITOLUL III  - Organizare şi funcţionare
CAPITOLUL IV  - Conducerea pe niveluri ierarhice
CAPITOLUL V   - Colegiul Director
CAPITOLUL VI   - Atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
CAPITOLUL VII   - Dispoziţii finale
 
Capitolul I 
 
Dispoziţii generale
 
Art. 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi, în subordinea acestuia şi în coordonarea secretarului judeţului.
 
Art. 2 DGASPC Iaşi realizează la nivelul judeţului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 
Art. 3 Finanţarea DGASPC Iaşi se asigură din următoarele surse :
sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Iaşi ;
sume alocate de la bugetul de stat ;
contribuţii proprii ale beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora ;
donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege.
 
CAPITOLUL II
 
Atribuţii generale
 
Art. 4  În vederea realizării aribuţiilor prevăzute de lege, DGASCP îndeplineşte în principal următoarele funcţii :
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, planul de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean;
b) de coordonare, a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
f) de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale.
 
Art. 5  Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul DGSAPC se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
 
Art. 6  În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
 
 
    A. în domeniul protecţiei persoanelor adulte:
1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile în dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie, pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 
    B. în domeniul protecţiei copilului şi familiei:
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie speciale;
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
5. identifică, evaluează şi pregătesc persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii, asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi, evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;
7. reevaluează, cel puţin o dată la trei luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţă;
9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau persoană aptă să adopte copii;
10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; spijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului permit;
11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 
 
    C. alte atribuţii:
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;;
2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
3. acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte Direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform legii; 
8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
13. fundamentează şi propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
14. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii si familiile aflate în situaţie de risc, precum si a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Direcţiei Generale Protecţia Copilului ( în subordinea  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale );
15. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
16. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile /serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
17. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap;
18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâre ale consiliului judeţean.                
CAPITOLUL III
 
Organizare şi funcţionare
 
Art. 7  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se organizează ca un sistem integrat de asistenţă socială şi va cuprinde :
 
Colegiul Director
 
1. Director General
Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială
Biroul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţii cu ONG
Serviciul Resurse umane
Compartimentul Sănătate şi securitate în muncă
Compartimentul Juridic  contencios şi  managementul  calităţii serviciilor sociale
Compartiment Audit 
Compartimentul pentru Adopţii şi post-adopţii
Serviciul Financiar contabil
           -  Compartimentul Buget  şi execuţie bugetară
Serviciul Tehnic, achiziţii publice
Compartimentul Tehnic, investiţii
Compartimentul contractări servicii sociale
Biroul Comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială
Serviciul Administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare
 
2. Director  General Adjunct Asistenţă Socială Copil  şi Familie
Serviciul pentru Situaţii de urgenţă
Serviciul Management de caz
Compartimentul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti 
Compartimentul Management de caz pentru copii în sistem rezidenţial
Compartimentul Management de caz pentru copii în asistenţă maternală
Compartimentul Management de caz pentru copii în plasament familial
Compartimentul Management de caz pentru copii aflaţi în supraveghere specializată
 
Serviciul Evaluare complexă a copilului
 
3. Director  General Adjunct Asistenţă Socială Persoane Adulte
Compartimentul Prevenirea marginalizării sociale
Serviciul Persoane adulte în dificultate
Compartimentul Management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale
Compartimentul Asistenţă persoane vârstnice
Compartimentul Evaluare extinsă şi formare prevocaţională
Compartimentul Angajare asistată
Preşedintele comisiei de evaluare persoane cu handicap
Compartimentul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
Serviciul Persoane adulte cu handicap (prestaţii)
Compartimentul Secretariat CPC şi comisie evaluare adulţi
 
 
Art. 8  Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are sigiliu propriu iar corespondenţa întocmită va purta antetul Consiliului Judeţean, cu precizarea serviciului şi a compartimentului şi va fi semnată de directorul general.
Strategiile judeţene, programele şi planurile referitoare la asistenţă socială elaborate de DGASPC vor purta viza Secretarului judetului şi vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Judeţean.
 
Art. 9  Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a Directorului general al Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui Consiliului judeţean, prin hotărâre a Consiliului judeţean.
Numirea directorilor generali adjuncţi se face conform normelor legale.
Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director general şi directori generali adjuncţi ai direcţiei generale trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată sau absolvenţi ai învăţământului postuniversitar, în domeniul ştiinţelor socio-umane, juridice, administrative sau economice şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.
Comisia de examinare pentru ocuparea posturilor prin concurs se numeşte de preşedintele Consiliului judeţean.
Concursul constă în mod obligatoriu şi din prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
Numirea în funcţie a şefilor de compartiment se face de către directorul general al DGASPC, cu respectarea normelor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
 
Conducerea pe niveluri ierarhice a Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi protecţia copilului 
 
Art. 10 (1) Directorul general al DGASPC asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii.
(2) Directorul general reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile  publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
exercită funcţia de ordonator  de credite;
întocmeşte proiectul bugetului propriu al direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean ;
elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului având avizul colegiului director şi al comisiei;
elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
aprobă statul de personal al Direcţiei generale ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii ; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director ;
controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal ;
constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;
este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi conform art 5 HG 1437/2004 (cu modificările şi completările ulterioare), poate delega atribuţiile care îi revin directorului general adjunct care coordonează activităţile de protecţie a drepturilor copilului ;
reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu comisia pentru protecţia copilului;
asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. 
 
(4) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.
(5) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directori generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
 
  Directorii generali adjuncţi conduc activităţile compartimentelor din cadrul domeniilor coordonate şi reprezintă DGASPC în raporturile cu alte instituţii publice locale şi organizaţii, pe baza delegărilor de competenţă dispuse de directorul general. 
 
Art. 11  Directorul general adjunct asistenţă socială copil şi familie îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
organizează, conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentelor: Serviciul pentru Situaţii de urgenţă, Serviciul Management de caz  şi Serviciul Evaluare complexă a copilului. 
pentru  prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, organizează, conduce, îndrumă  şi răspunde de activitatea următoarelor tipuri de servicii :
servicii de zi
servicii de tip familial
servicii de tip rezidenţial
controlează modul în care sunt îndeplinite atribuţiile serviciilor de tip rezidenţial în funcţie de specificul şi nevoile fiecărei categorii de beneficiari (cazare, hrană, cazarmament, echipament şi condiţii igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor etc.) 
organizează activitatea lucrătorilor fiecărui compartiment în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora;
elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţă socială;
asigură relaţia nemijlocită cu beneficiarul şi anume: audienţe, vizite la domiciliu sau în centre de plasament, anchete sociale pe teren, probleme şi dificultăţi cu care se confruntă şi permite identificarea de soluţii de depăsire a situaţiilor de criză;
urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;
analizează şi cere să i se prezinte periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia;
organizează activitatea de îndrumare şi control a tuturor angajatilor şi în special a personalului de conducere din subordine;
asigură buna colaborare între compartimentele din subordine, precum şi a acestora cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC;
urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi prezintă periodic raport;
elaborează studii, informări şi analize;
asigură respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru;
coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
întocmeşte aprecierile profesionale pentru şefii de compartimente care îi sunt subordonaţi şi propune calificativele corespunzătoare;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul general, în condiţiile legii.
 
Art. 12  Directorul general adjunct asistenţă socială persoane adulte îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
organizează, conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentelor: Prevenire Marginalizare socială, Serviciul Persoane adulte în dificultate,  Preşedintele comisiei de evaluare persoane cu handicap, Compartimentul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul Persoane adulte cu handicap (prestaţii) şi Compartimentul Secretariat CPC şi comisia de evaluare adulţi;
organizează activitatea şefilor de compartiment din subordinea directă;
elaborează strategii de actiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoasterea realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială;
asigură relaţia nemijlocită cu beneficiarul şi anume: audienţe, vizite la domiciliu, anchete sociale pe teren, probleme şi dificultăţi cu care se confruntă şi permite identificarea de soluţii de depăşire a situaţiilor de criză;
urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;
analizează şi prezintă periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia;
organizează activitatea de îndrumare şi control a tuturor angajaţilor şi în special a cadrelor de conducere din subordine;
asigură buna colaborare între compartimentele din subordine, precum şi a acestora cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC;
urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi prezintă periodic raport;
elaborează studii, informări şi analize;
asigură respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru;
coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;
întocmeşte aprecierile profesionale pentru şefii de compartimente care îi sunt subordonaţi şi propune calificativele corespunzătoare;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul general.
 
 
Art. 13 Şefii de compartimente au în principal următoarele atribuţii:
 
organizează sau, după caz, coordonează şi controlează realizarea corectă şi în termen a activităţilor şi sarcinilor stabilite de directorul general sau directorul general adjunct, de către personalul din subordine;
răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a salariaţilor, elaborează proiectele fişelor de post pentru fiecare salariat şi evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;
asigură ca activitatea structurilor pe care le coordonează să se desfăşoare organizat, pe baza unui program de activitate;
urmăresc cunoaşterea legislaţiei aplicabile domeniului de către personalul din subordine şi acţionează pentru respectarea acesteia;
participă la elaborarea sau, după caz, realizează lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi;
repartizează spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care intră în atribuţiile compartimentului pe care îl conduc şi dau îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea direcţiei generale;
semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările de corespondenţă realizate în cadrul structurii respective;
programează concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăresc efectuarea acestora;
asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariaţii din subordine şi fac propuneri directorului general pentru salariaţii care au săvârşit abateri disciplinare;
răspund în faţa directorului general sau directorului general adjunct pentru activitatea desfăşurată.
 
CAPITOLUL V
 
Colegiul Director
 
Art. 14  Colegiul director al DGASPC este compus din directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi trei consilieri judeţeni, având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele Consiliului judeţean.
 Preşedintele Colegiului director este Secretarul judeţului.
În situaţia în care preşedintele Colegiului director nu-şi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către Directorul general al Direcţiei generale.
 
Art. 15 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
(2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea Directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului general, a Preşedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi;
(3) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director;
(4) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale;
b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei generale potrivit art. 10 alin. (3); avizul este consultativ;
d) propune Consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vedere îmbunătăţirii activităţii acesteia;
e) propune Consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;
f) propune Consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către Direcţia generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare,, potrivit legii, statul de funcţii precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul judeţean, în condiţiile legii;
 
(5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului judeţean.
(6) Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri cu caracter normativ, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 
CAPITOLUL VI
 
Atribuţiile compartimentelor din structura organizatorică a  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 
1. Compartimente subordonate directorului general
 
Art. 16 Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială are următoarele atribuţii:
 
organizarea şi verificarea activităţilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului şi persoanelor adulte, centralizarea şi sintetizarea informaţiilor privind acest aspect la nivel judeţean;
realizarea la nivel judeţean a bazelor de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportarea trimestrială a acestor date către Direcţia Generală Protecţia Copilului ;
realizarea la nivel judeţean a bazelor de date privind persoanele adulte cu handicap aflate în sistemul de protecţie şi raportarea trimestrială către Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ;
realizarea la nivel judeţean a bazelor de date privind persoanele vârstnice aflate în dificultate din sistemul de protecţie ;
crearea şi utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite în vederea actualizării bazelor de date existente precum şi în elaborarea de analize, interpretari şi rapoarte statistice privind situatia beneficiarilor serviciilor sociale pe diferite masuri de protectie/ prevenire elaborate periodic sau la cerere.
organizarea şi coordonarea unei legături permanente cu toţi ofertanţii de servicii sociale publici şi privaţi privind comunicarea informaţiilor referitoare la tipul de serviciu/beneficiarii de servicii in vederea cartografierii serviciilor sociale existente la nivel de judeţ, accesul la servicii, etc
producerea şi colectarea de indicatori sociali de la nivelul instituţiilor judeţene implicate în gestionarea problemelor sociale  -calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza o evaluare sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie; 
colectarea la nivel de judeţ de date privind diverse categorii sociale aflate în risc in vederea punerii in aplicarea a politicilor sociale în domeniu incluziunii sociale;
participarea la elaborarea de proiecte din domeniul protecţiei copilului şi persoanelor adulte cu handicap;
participarea  la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
rezolvarea cererilor de reconstituire a traseului instituţional pentru foştii rezidenţi şi eliberarea, la cerere, a  adeverinţelor .
 
Art. 17 Biroul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţii cu ONG are următoarele atribuţii : 
 
elaborează proiectele de strategii anuale pe termen mediu şi lung referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială în judeţul Iaşi, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale de acţiune în domeniu ;
urmăreşte îndeplinirea activităţilor şi respectarea termenelor cuprinse în Planurile startegice din domeniul asistentei sociale, protecţiei familiei si a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
elaborează proiectele cu finanţare externă/guvernamentală neramburasbilă în vederea  dezvoltării de servicii specializate şi practici integrative;
centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care DGASPC le derulează;
întocmeşte rapoarte specifice de progres privind evaluarea stadiului de implementare a  proiectelor;
desfaşoară activităţi legate de managementul programelor si proiectelor aflate în derulare;
execută alte sarcini (în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei) ce urmăresc buna desfăşurare şi implementarea sub-proiectelor;
identifică noi surse de finanţare şi accesarea unor fonduri nerambursabile pentru proiecte destinate categoriilor defavorizate;
elaborarează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, a proiectelor de strategii anuale pe termen mediu şi lung referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială în judeţul Iaşi;
participă la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
urmăreşte îndeplinirea activităţilor şi respectarea termenelor propuse în Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;
colaborează  cu celelalte DGASPC-uri din ţară pentru schimb de experienţă,  informare şi bune practici;
participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicilor sociale destinate populaţiilor vulnerabile sau în situaţii de risc;
colaborează cu ONG-urile care desfaşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor, schimb de experienţă, informare şi bune practici;
ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate ca furnizori de servicii autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap aflate în dificultate;
organizează baza de date cu protocoalele si convenţiile de colaborare  dintre DGASPC Iasi si instituţii şi organisme care au atribuţii în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap; 
realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării activităţii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap; 
colaborează cu Serviciul Management de Caz în soluţionarea solicitărilor primite de la O.P.A. de a desfăşura activităţi cu/pentru copiii ocrotiţi în sistemul de protecţie şi în vederea încheierii convenţiilor de parteneriat ;
colaborează cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin. 
 
Art. 18 Serviciul Resurse umane  are următoarele atribuţii : 
 
întocmeşte statul de personal pe compartimente şi-l înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Iaşi;
întocmeşte statele de funcţii pentru aparatul propriu al DGASPC şi pentru centrele de plasament şi le supune spre aprobare conducerii DGASPC şi Consiliului Judeţean;
verifică respectarea prevederilor legale cu privire la modul de stabilire a drepturilor salariale pentru funcţionarii publici cât şi pentru salariaţii cu raporturi contractuale;
realizează documentaţia necesară pentru aprobarea funcţiilor publice şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea trasmiterii oricăror modificări intervenite în situaţia funcţionarilor publici;
întocmeşte rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul compartimentului şi asigură asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care urmează să fie evaluaţi;
analizează şi aplică modificările survenite în legistaţia în domeniu;
colaborează cu diverse instituţii în vederea întocmirii corecte a documentelor şi a însuşirii legislaţiei în vigoare;
organizează sistemul informaţional pentru însuşirea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
participă la întocmirea şi promovarea organigramei DGASPC;
întocmeşte referate de specialitate care constituie suport la emiterea deciziilor şi dispoziţiilor interne;
întocmeşte dispozitiile de acordare a drepturilor de personal (încadrări, sporuri etc.);
analizează şi promovează la serviciul financiar-contabil lucrări privind determinarea fondului de salarii – parte componentă a bugetului DGASPC Iaşi;
analizează şi întocmeşte propuneri pentru promovări şi avansări în clase pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu al DGASPC în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 modificată şi completată şi alte acte normative în vigoare;
analizează şi întocmeşte propuneri pentru acordarea de trepte/grade profesionale pentru personalul de specialitate din centrele de plasament;
primeşte, verifică pontajele întocmite de către centrele de plasament, şi Serviciul Management de caz pentru asistenţii maternali (H.G. nr. 679/2003);
întocmeşte statele de plată pentru drepturile salariale cuvenite, indemnizaţii pentru concedii de odihnă, conform legislaţiei în vigoare;
calculează indemnizaţiile de asigurări sociale altele decât pensiile conform legislaţiei în vigoare;
întocmeşte centralizatorul pentru salarii şi situatia recapitulativă pentru control salarii la Trezoreria Municipiului Iaşi;
întocmeşte state de plată pentru drepturile salariale ale personalului angajat pe proiecte;
determină fondul de premiere de 2% pentru aparatul propriu al DGASPC Iaşi şi al centrelor de plasament şi întocmeşte statele de plata lunar şi trimestrial pe baza propunerilor primite;
întocmeşte statele de plată pentru premiul anual;
întocmeşte lunar anexe C.A.S, şomaj şi sănătate pentru salariaţii aparatului propriu al DGASPC Iaşi, centre de plasament şi asistenţi maternali;
primeşte, verifică şi ţine evidenţă dosarelor necesare întocmirii fişelor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare privind impozitul pe venit pentru toţi salariaţii DGASPC;
anual întocmeşte fişele fiscale pentru tot personalul DGASPC Iaşi;
întocmeşte dările de seama, statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale (S1, S2, S3, etc.) şi colaborează cu institutiile de resort în vederea raportării acestor statistici ;
se ocupă de evaluarea posturilor din statul de funcţii aprobat anual în vederea stabilirii funcţiei angajatului şi a nivelului salariului de bază individual între limitele prevăzute de lege;
propune măsuri de îmbunătăţire a structurii organizatorice a DGASPC;
întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern;
întocmeşte situaţii lunare privind posturile vacante;
dezvoltă programe şi aplicaţii împreună cu personalul specializat din celelalte compartimente ;
asigură întreţinerea şi actualizarea bazelor de date;
realizează, la solicitarea directorului general al DGASPC sau a directorilor generali adjuncţi, studii şi statistici din domeniul resurselor umane etc.;
răspunde oricăror solicitări venite din partea conducătorului DGASPC privind alte activităţi care utilizează tehnologiile informaţiei;
monitorizează şi face propuneri cu privire la: ocuparea, numirea, promovarea şi eliberarea din funcţiile publice;
efectuează toată gama de lucrări de evidenţă şi mişcarea personalului                 
                  contractual şi functionarilor publici din organigrama DGASPC;
   efectuează activităţi de selecţie, încadrare, promovare a personalului din          
           aparatul propriu al DGASPC şi centrelor de plasament;
întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă ( până la noi reglementări legislative) pentru toţi salariaţii DGASPC (aparatul propriu, centrele de plasament şi asistenţii maternali);
verifică pe baza condicilor de prezenţă întocmirea fişelor de pontaj a personalului din aparatul propriu al DGASPC, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate şi absenţelor nemotivate;
organizează şi conduce concursurile de ocupare a posturilor vacante, atât pentru aparatul propriu al DGASPC Iaşi, cât şi pentru personalul din centrele de plasament;
organizează concurs pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale superioare cu respectarea prevederilor legale, atât pentru aparatul propriu cât şi pentru centrele de plasament;
organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare profesională din cadrul DGASPC;
întocmeşte şi păstrează dosarele complete cu actele necesare pentru încadrarea, promovarea, încetarea raporturilor de muncă, transfer, pensionare, deces, pentru personalul din aparatul propriu al DGASPC, centre de plasament şi asistenţii maternali;
întocmeşte documentele necesare încadrării asistenţilor maternali, verificând valabilitatea hotărârii de plasament/încredinţare emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului;
încheie pentru fiecare copil primit în plasament de asistentul maternal profesionist, convenţia de plasament cu DGASPC (reglementata prin H.G nr. 679/2003;
întocmeşte contracte de muncă ce vor conţine drepturile salariale, durata certă a valabilităţii acestora, funcţia etc.;
organizează concurs şi întocmeşte dosare de personal complete pentru personalul nou angajat în DGASPC pentru care fondul de salarii este suportat de diferite fundaţii în baza convenţiilor de parteneriat între DGASPC şi fundaţii sau pe proiecte;
gestionează şi actualizează baza de date naţională CMTIS cu personalul DGASPC Iaşi;
concepe, planifică şi organizează cursuri de formare iniţială şi continuă a personalului din cadrul centrelor de plasament/centrelor de zi, în colaborare cu specialişti din alte domenii (medical,  juridic, mediul academic, privat etc.) ;
organizează întâlniri de perfecţionare lunare cu specialiştii din cadrul serviciilor de tip rezidenţial (şefi centre, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, logopezi, medici, kinetoterapeuţi, educatori specializaţi etc..), sprijină personalul în vederea creşterii calităţii muncii şi coordonează întâlnirile de perfecţionare ale psihologilor, psihopedagogilor şi asistenţilor sociali ;
elaborează şi revizuieşte fişele de post pentru întreg personalul care activează în cadrul centrelor de plasament şi centrele de zi ;
colaborează cu Serviciul Management de Caz în privinţa studenţilor practicanţi şi voluntarilor (SMC asigură îndrumarea studenţilor practicanţi şi a voluntarilor şi confirmă efectuarea orelor de practică/voluntariat, iar Serviciul resurse umane realizează demersurile necesare încheierii convenţiilor de practică şi contractelor de voluntariat, repartizarea studeţilor şi voluntarilor, eliberarea adeverinţelor care atestă efectuarea practicii şi voluntariatului) ;
primeşte, analizează şi rezolva scrisorile şi sesizările în termenul legal stabilit;
analizează şi aplică modificările survenite în legislaţia în domeniu;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul general.
 
Compartimentul Sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii :
 
se ocupă de evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea angajaţilor şi elaborarea unui plan şi a instrucţiunilor de prevenire şi protecţie  ;
verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare şi normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protecţia sănătăţii angajaţilor  ;
 întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să-l aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii ;
asigură planificarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi;
asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
acordă asistenţă tehnică de specialitate pe linie de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă;
îndrumă şi controlează activitatea pe linie de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă la centrele de plasament din subordine;
verifică prezenţa la adresa indicată în declaraţia pe proprie răspundere a angajaţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor legale 
asigură instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
asigură avizarea documentaţiilor privind situaţiile de urgenţă şi securitatea şi sănătatea în muncă;
asigură elaborarea documentaţiei specifice activităţii de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă;
asigură necesarul de materiale de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă;
asigură aplicarea şi respectarea normelor de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă;
participă la instruirile pe linie de situaţii de urgenţă şi securitate şi sănătate în muncă;
asigură organizarea activităţii de protecţie şi securitate în muncă în colaborare cu medicul de medicina muncii;
asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
asigură formarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
primeşte, analizează şi rezolva scrisorile şi sesizările în termenul legal stabilit;
analizează şi aplică modificările survenite în legislaţia în domeniu;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul general.
 
Art. 19 Compartimentul Juridic, contencios şi managementul calităţii serviciilor sociale  are următoarele atribuţii : 
 
asigură, în condiţiile legii, reprezentarea DGASPC Iaşi, a serviciilor de tip rezidenţial şi de zi din subordine, a minorilor care beneficiază de o măsură de protecţie şi a persoanelor adulte aflate în nevoi în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie a organelor de urmărire penală, a notarilor şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice;
întocmeşte şi redactează acte juridice în cadrul asistenţei şi reprezentării DGASPC Iaşi, a serviciilor de tip rezidenţial şi de zi din subordine, a minorilor care beneficiază de o măsură de protecţie şi a persoanelor adulte aflate în nevoi în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie a organelor de urmărire penală, a notarilor şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice;
asigură reprezentarea în dosarele de înregistrare tardivă a naşterii pentru copiii instituţionalizaţi, decăderea din drepturile părinteşti, clarificarea situaţiei juridice a persoanelor adulte aflate în nevoi, precum şi respectarea şi realizarea drepturilor persoanelor cu handicap;
asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată urmărind:
redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea în termenele legale
pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal, a materialelor probatorii (înscrisuri, martori, expertize);
urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi promovare, acolo unde este cazul, a căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluţii;
asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti, iar în lipsa acestora, a certificatelor de soluţie, compartimentelor de specialitate ale DGASPC Iaşi, în scopul punerii în aplicare a acestora;
ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora compartimentului financiar-contabil şi execuţie bugetară;
acordă consultanţă de specialitate furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte precum şi interpretarea acestora, solicitate de compartimentele din DGASPC Iaşi cât şi de reprezentanţii organizaţiilor private autorizate – la cererea acestora sau din dispoziţia Directorului general al DGASPC cu respectarea normelor şi principiilor stabilite prin legislaţia în vigoare:
studiază, în prealabil, problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de drept ce decurg;
îndeplineşte atribuţiile delegate de conducerea DGASPC Iaşi precum şi lucrările neplanificate;
conduce şi completează Registrul General de evidenţă a cauzelor procesuale;
conduce şi completează Registrul de termene şi Opisul alfabetic al cauzelor procesuale;
îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte pe care le avizează;
întocmeşte Opisul legislativ, asigurând evidenţa la zi a monitoarelor oficiale, răspunzând solicitărilor compartimentelor de specialitate în domenii de interes pentru DGASPC Iaşi;
avizează convenţiile parteneriale, contractele de colaborare, asociere încheiate de către DGASPC cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu persoanele juridice din ţară şi străinătate;
avizează documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei întocmite de autoritatea contractantă în vederea organizării procedurii de licitaţie;
participă împreună cu compartimentele desemnate în organizarea licitaţiilor la:
modul în care se întocmeşte răspunsul la clarificările solicitate de ofertanţi în legătură cu elemntele cuprinse în documentaţia elaborată de autoritatea contractantă, precum şi termenul în care se trimite răspunsul;
rezolvarea contestaţiilor cu privire la procedura de licitaţie;
întocmirea rezoluţiei motivate, care urmează să fie transmisă contestatorului şi tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, precum şi instituţiilor abilitate de lege.
iniţiază acţiuni la instanţele judecătoreşti pentru recuperarea debitelor constatate de Curtea de conturi pe baza referatelor serviciilor din aparatul DGASPC şi cu aprobarea conducerii;
analizează şi avizează actele privind garantarea gestiunilor încredinţate unor angajaţi ai DGASPC potrivit Legii 22/1969;
reprezintă DGASPC în instanţă, în dosarele ce au ca obiect validări, popriri, în care DGASPC are calitatea de debitor sau terţ poprit;
asigură consultanţă Compartimentului Audit şi analizează din dispoziţia Directorului general, actele emise şi măsurile propuse;
reprezintă în instanţă DGASPC Iaşi în dosarele având ca obiect contencios administrativ, comerciale şi de drept civil, contestarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în cauzele având ca obiect soluţionarea contestaţiilor la rapoartele de audit;
avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ precum şi semnătura fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale domeniului respectiv, nu se pronunţă asupra aspectelor sociale, economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
asigură respectarea prevederilor Legii 188/1999, republicată şi a normelor de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, care sunt obligatorii pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
asigură la dispoziţia conducerii, controlul calităţii serviciilor oferite în cadrul centrelor de plasament din subordinea instituţiei, controlul activităţii asistenţilor maternali profesionişti, verificarea derulării măsurilor de plasament familial, controlul serviciilor prestate pentru persoanele cu handicap (adulţi şi copii). 
desfăşoară în condiţiile legii acţiuni de control în comisii mixte formate din specialişti din toate compartimente implicate, prin deplasări în teren.
verifică în urma sesizărilor, activităţile care prin modul de desfăşurare încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al DGASPC Iaşi, stabileşte persoanele răspunzătoare şi sesizează conducerea unităţii în vederea angajării răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale.  
urmăreşte  şi asigură respectarea regulilor de transparenţă în domeniu;
soluţionează la cererea conducerii, sesizări şi reclamaţii ale persoanelor fizice şi juridice care sunt legate de competenţele şi activităţile DGASPC Iaşi sau a serviciilor rezidenţiale şi de zi aflate în subordinea sa;
verifică şi monitorizează modul de îndeplinire a calităţii serviciilor sociale raportându-se la standardele minime obligatorii şi cele specifice de calitate ;
acordă asistenţă şi colaborează cu toate compartimentele direcţiei generale pentru elaborarea procedurilor de lucru şi a instrucţiunilor de lucru;
acordă asistenţă şi colaborează cu toate compartimentele direcţiei generale pentru elaborarea / modificarea formularelor;
proiectează şi pregăteşte implementarea unui sistem de management al calităţii prin desfăşurarea proceselor şi activităţilor în baza aplicării prevederilor documentaţiei realizate : manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni şi/sau reglementări şi normative aplicabile
 
Art. 20 Compartimentul Audit  are următoarele atribuţii : 
 
elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale unităţii sunt transparente şi sunt conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern;
primeşte şi alte sarcini de la conducătorul ierarhic.
 
Art. 21 Compartimentul pentru Adopţii şi postadopţii  are următoarele atribuţii : 
 
îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 
identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă; formează persoane/familii potenţial adoptatoare şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor în domeniul adopţiei şi colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste servicii;
întocmeşte documentaţia specifică şi asigură reprezentarea în Instanţă a DGASPC în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi;
sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 
asigură accesul la servicii specifice de sprijin şi informare, prin organizarea de grupuri de suport în funcţie de nevoile identificate; 
evaluează situaţia copilului / copiilor, pentru care se impune instituirea tutelei ;
evaluează familia identificată ca potenţial ocrotitoare ;
întocmeşte dosarele în vederea prezentării cazurilor în Instanţă ;
se ocupă de clarificarea situaţiei juridice a copiilor pentru care planul individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia ;
monitorizează evoluţia copiilor care beneficiază de tutelă ;
realizează evaluarea complexă a minorului care a împlinit vârsta de 16 ani şi solicită eliberarea autorizaţiei în vederea căsătoriei ;
evaluează psihologic partenerii în vederea avizării/respingerii solicitării ;
se ocupă de consilierea cuplului în vedrea asumării în cunoştinţă de cauză a rolurilor de soţ/soţie şi de părinţi  şi de consilierea membrilor familiei extinse a minorului ;
întocmeşte  documentaţia necesară ;
întocmeşte autorizaţia în vederea căsătoriei ;
acţionează pentru respectarea interesului superior al copilului aflat în dificultate;
se asigură de respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de actele normative internaţionale;
dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
colaborează cu celelalte direcţii generale, alte persoane şi instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii (Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Consilii Locale, Poliţie, Unităţi de Învăţământ, Unităţi medico-sanitare etc);
prezintă anual sau la solicitarea conducerii Direcţiei sau Consiliului Judeţean, rapoarte privind activităţile desfăşurate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 
Art. 22 Serviciul Financiar-contabil  are următoarele atribuţii :
 
stabileşte necesarul de cheltuieli materiale pentru întocmirea proiectului de buget anual şi a rectificărilor acestuia, pentru activitatea direcţiei generale ;
primeşte, analizează şi întocmeşte necesarul fizic şi valoric a lucrărilor de investiţii şi dotări ce se înscriu în bugetul Direcţiei generale ;
urmăreşte angajarea patrimonială a Direcţiei generale, în baza aprobării conducerii acesteia, cu avizul serviciului juridic, întocmeşte şi verifică balanţa de venituri şi cheltuieli a DGASPC, darea de seamă şi raportul explicativ ;
asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu structurile de resort din cadrul Consiliului judeţean ;
propune conducerii DGASPC declanşarea inventarierii anuale a patrimoniului acesteia, compară rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din contabilitate, valorifică şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere stabilite prin dipoziţia directorului general ;
recuperează eventualele pagube constatate conform proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere, analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, clasarea şi declasarea celorlalte dotări şi materiale, conform prpunerilor făcute de cei în drept ;
asigură plata efectivă a drepturilor de personal pentru DGASPC şi efectuează, dacă este cazul, reţineri din salariu cât şi virarea sumelor pe card pentru fiecare salariat;
asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la terţi şi alte obligaţii ;
întocmeşte titluri executorii, în condiţiile legii, cu avizul serviciului juridic, şi urmăreşte recuperarea prejudiciilor aduse DGASPC ;
asigură ridicarea şi depunerea de numerar ;
asigură ridicarea şi depunerea documentelor de decontare bancară, întocmeşte raportări statistice specifice ;
asigură plata efectivă a tuturor chletuielilor materiale şi de capital la toate centrele de plasament şi centrele de îngrijire şi asistenţă, ţinând cont de bugetul alocat ;
asigură plata drepturilor şi facilităţilor pentru persoanele cu handicap ;
întocmeşte costul pe copil pe lună în cadrul trimestrului şi analizează comparativ pe centru, facând propuneri de echilibrare a acestuia ;
serviciul financiar contabilitate îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de conducerea DGASPC .
 
Compartimentul Buget şi execuţie bugetară are următoarele atribuţii:
 
elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DGASPC;
solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat şi asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu structurile de resort din cadrul Consiliului judeţean;
întocmeşte lunar, trimestrial şi anual execuţia bugetară şi asigură raportarea acesteia;
realizează defalcarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare şi urmăreşte încadrarea acestora în creditele aprobate ;
propune rectificări de buget în cadrul planului aprobat şi urmăreşte aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite.
 
Art. 23  În cadrul Serviciului Tehnic,  achiziţii publice funcţionează 2 compartimente  Compartimentul tehnic investiţii şi Compartimentul contractări servicii sociale, acestea desfăşurând următoarele activităţi: 
 
întocmire program achiziţii publice la nivelul fiecărui an;
întocmire program reparaţii curente pentru Centrele de plasament din subordinea DGASPC;
întocmire raport ANRMAP cu contractele atribuite în anul precedent;
publicarea anunţurilor de intenţie, participare şi atribuire în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), Monitorul Oficial şi Jurnalul Oficial a achiziţiilor publice programate;
crearea si actualizarea bazelor de date privind furnizorii de produse, servicii şi lucrări;
întocmire listă de investiţii la nivelul fiecarui an;
întocmire documentaţii de atribuire pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări;
organizare proceduri achiziţii publice pentru servicii, lucrări, produse;
întocmire contracte de furnizare, prestare şi lucrări;
întocmire acte adiţionale la contractele de achiziţii publice;
organizare proceduri de achiziţie privind asigurarea de service pentru aparatura si utilajele din dotarea DGASPC;
organizare proceduri de contractare/concesionare a serviciilor sociale către parteneri privaţi în situaţia în care legislaţia va permite acest lucru;
asigură obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru emiterea autorizaţiilor de construire necesare implementării proiectelor;
urmăreste realizarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini în conformitate cu normativele tehnice în vigoare;
verifică corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului;
asigură împreună cu proiectanţii, asistenta tehnică de specialitate la lucrările de investiţii în derulare;
verifică respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corecta a acestora de către constructori;
participă la verificarea de faze determinante şi întocmirea de procese verbale ca urmare a verificărilor;
întocmire de rapoarte de evaluare, schiţe relevee, antemăsurători, devize pentru lucrări ce urmează a se executa în cadrul DGASPC Iaşi;
verifică şi urmăreşte în timp calitatea şi durabilitatea construcţiilor din cadrul DGASPC;
asigură întocmirea tuturor actelor necesare în calitate de beneficiar privind decontarea situaţiilor de lucrări, privind corespondenţa din devizul de ofertă, ca preţ şi cantitate;
întocmeşte cartea tehnică a construcţiei;
întocmeşte note de fundamentare, memorii tehnice şi justificative în vederea obţinerii de fonduri pentru noi obiective de investiţii;
verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
întocmeşte documentaţia în vederea recepţionării lucrărilor de construcţii şi face parte din comisiile de recepţie;
întocmeşte dispoziţii pentru constituire comisii de analiză şi evaluare privind achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări;
asigură supravegherea şi verificarea ascensoarelor de la centrele de plasament, urmărind buna funcţionare a acestora;
asigură şi urmareşte buna funcţionare a centralelor termice prin contractele de service, reparaţii si autorizări ISCIR;
asigură asistenţa tehnică impreună cu proiectantul la lucrările de construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente;
întocmire rapoarte tehnice finale şi intermediare pentru investiţiile cu finalizare externă;
întocmirea dărilor de seamă statistice solicitate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi;
.
 
Art. 24  Biroul Comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială are următoarele atribuţii: 
 
monitorizează presa locală şi centrală;
informează şeful ierarhic superior despre articolele apărute în presă cu referire directă la DGASPC, Comisia pentru protecţia copilului şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi cele care ar avea vreo legătură cu aceste instituţii;
se ocupă de corespondenţa permanentă cu mass-media locală şi centrală;
informează mass-media cu privire la noutăţile apărute în DGASPC;
alcătuieşte mapa de presă, cu xerocopii din ziare;
realizează  mapa de presă şi materiale foto şi video de la anumite evenimente şi are în grijă arhivarea lor;
înlocuieşte directorului general sau  directorul general adjunct la acordarea interviurilor şi informaţiilor cerute de mass-media;
asigură legătura cu compartimentul similar al Consiliului Judeţean în vederea promovării unor acţiuni comune în domeniul protecţiei sociale;
prezintă materiale de informare cu privire la programele internaţionale derulate în România, în domeniul asistenţei sociale;
este responsabil cu translaţia în şi din limbi străine pe durata acţiunilor, manifestărilor din ţară şi din străinătate care implică contacte cu delegaţii străine;
realizează demersurile pentru deplasările în străinătate ale directorului general şi ale altor persoane, se ocupă de traducerea şi multiplicarea materialelor care trebuie prezentate la diverse conferinţe şi seminarii etc.;
întocmeşte programul şi organizează vizitele delegaţiilor străine;
promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde al căror organizator este DGSPC;
primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de soluţionarea în termenul legal a petiţiilor adresate instituţiei;
asigură o documentare şi perfecţionare continuă în domenii ce fac interesul derulării proiectelor internaţionale, în domeniul asistenţei sociale;
sortează şi înregistrează corespondenţa primită în registrul de intrări – ieşiri
după avizarea corespondenţei înregistrate de către conducere, se ocupă de repartizarea acesteia către serviciile şi birourile DGASPC;
completează borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau poşta normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise;
ridică şi transmite corespondenţa de la şi către oficiul poştal;
răspunde de gestionarea corectă a timbrelor;
execută lucrări de dactilografie pentru conducerea instituţiei;
sortează corespondenţa primită prin poştă, pentru directorii de resort;
ţine evidenţa audienţelor – Director General;
asigură legăturile telefonice prin centrala telefonică a unităţii ori de câte ori este cazul;
preia solicitările directe (telefonic sau prin întrevederi cu solicitanţii la sediul instituţiei);
îndrumă solicitanţii către instituţiile competente, în situaţia în care  solicitarea nu face obiectul de activitate al DGASPC;
se ocupă de preluarea petiţiilor specifice DGASPC, verificarea, înregistrarea în registrul electronic ;
rezolvă cererile de reconstituire a traseului instituţional pentru foştii rezidenţi şi eliberează, la cerere, adeverinţele în colaborare cu compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială  
realizează evaluarea iniţială a solicitărilor şi în funcţie de rezultatul evaluării acestea sunt transferate către compartimentele competente ;
redirecţionarea petiţiilor care nu ţin de competenţa DGASPC către autorităţile sau instituţiilor publice care au ca atribuţii în rezolvarea problemelor sesizate şi înştiinţarea petiţionarului despre aceasta;
transferă cazurile care necesită realizarea procedurilor specifice prevenirii separării copilului de părinţi compartimentului Prevenire marginalizare socială 
transferă cazurile care necesită realizarea procedurilor specifice persoanei adulte aflate în dificultate la  serviciul Persoane adulte în dificultate ;
informează  clientul asupra prevederilor legislative şi demersurilor care vor fi efectuate în vederea soluţionării solicitării sale; 
colaborează cu furnizorii de servicii sociale pentru a facilita accesul familiilor la serviciile şi prestaţiile sociale;
propune măsura de plasament pentru copilul/cuplul mamă-copil aflat în situaţie gravă de neglijare  şi sesizarea serviciului Pentru situaţii de  urgenţă/Management de caz pentru instituirea măsurii de protecţie specială;
are în vedere completarea instrumentelor de lucru de către profesioniştii biroului în urma evaluării iniţiale şi detaliate a cazului; 
colaborarează  cu  instituţiile locale/judeţene pentru referirea cazurilor  şi  realizarea activităţilor specfice în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
reprezentarea, prin împuternicit legal, a copiilor aflaţi într-o măsură de protecţie specială în vederea deschiderii carnetelor CEC în scopul depunerii drepturilor băneşti cuvenite cu titlu de pensie de urmaş ;
întocmirea procesului verbal de constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliţiei şi al maternităţii;
aplica procedurile de identificare, inregistrare, evaluare initiala, preluare si repartizare a cazurilor
inregistreaza in CMTIS toate solicitarile directe, referirile, semnalarile si autosesizarile de la nivelul D.G.A.S.P.C. 
cu avizul conducerii D.G.A.S.P.C. Iasi, asigura repartizarea catre SMC a cazurilor confirmate ca fiind de competenta sistemului de protectie speciala
 
 
Art. 25  Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare are următoarele atribuţii:
 
urmăreşte şi răspunde de respectarea contractelor de achiziţii pentru alimente, rechizite, materiale de curăţenie şi igienico-sanitare, echipament şi cazarmament e.t.c.
emite săptămânal comenzi către furnizorii de produse alimentare în funcţie de necesarul fiecărui centru de plasament şi de îngrijire şi asistenţă;
emite comenzi către furnizorii de produse nealimentare la solicitarea centrelor de plasament şi de îngrijire şi asistenţă;
urmăreşte graficul de aprovizionare a centrelor de plasament şi de îngrijire şi asistenţă cu produse funcţie de comenzile emise;
permanent urmăreşte şi verifică dacă se respectă normativele privind calitatea produselor recepţionate, respectarea normelor igienico-sanitare şi sanitar veterinare, şi dacă produsele sunt însoţite de certificatele necesare conform legislaţiei în vigoare;
urmăreşte şi verifică stocul de alimente în structură la fiecare centru de plasament şi de îngrijire şi asistenţă;
participă efectiv la organizarea aprovizionării de toamnă-iarnă cu legume şi fructe, alimente conservate, pentru însilozarea şi asigurarea stocurilor tampon la fiecare centru de plasament şi de îngrijire şi asistenţă în perioada septembrie-decembrie;
participă ca delegat din partea DGASPC Iasi la Direcţia Vămilor ( Iasi, Pascani, Roman, Bacău) în vederea întocmirii actelor vamale pentru ajutoarele sau donaţiilor primite din afara ţării;
participă la recepţionarea donaţiilor şi ajutoarelor sosite din ţară sau din afara ţării împreună cu comisiile de recepţie a centrelor de plasament şi de îngrijire şi asistenţă beneficiare;
instrumentează solicitări din partea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de donaţii/sponsorizări în centrele de plasament/centrele de zi ;
participă în comisia de recepţie a mărfurilor intrate în magazia DGASPC;
asigură achiziţionarea de rechizite, materiale igienico-sanitare, piese auto, piese de schimb şi materiale gospodăreşti pentru sediul unităţii;
asigură depozitarea şi eliberarea cu documente legale, a tuturor materialelor solicitate de centrele de plasament şi de îngrijire şi asistenţă, birouri şi servicii din cadrul DGASPC;
asigură eliberarea din magazia unităţii a ajutoarelor pentru familiile vulnerabile în baza referatelor de necesitate întocmite de specialiştii din sectorul de asistenţă socială;
asigură legătura cu diferiţi sponsori şi întocmeşte contracte de donaţii şi sponsorizare, ţinând şi evidenţa acestora pentru toate centrele de plasament şi de îngrijire şi asistenţă;
asigură gestionarea patrimoniului cu respectarea legislaţiei în vigoare;
încheie contracte cu furnizorii de utilităţi (RAJAC, EON, R.A. TERMOFICARE, ROMTELECOM, R.A. SALUBRIS etc.) pentru DGASPC şi centre de plasament şi de îngrijire şi asistenţă din subordine;
participă în comisia de casare a mijloacelor fixe;
asigură preluarea şi arhivarea documentelor preluate de la serviciile din cadrul DGASPC;
participă la efectuarea de expertize tehnice privind execuţia unor obiective aflate în patrimoniul DGASPC;
verifică din punct de vedere tehnic şi calitativ comportarea în timp a obiectivelor ce se află în perioada de garanţie;
participă în comisiile de recepţie desemnate de conducerea DGASPC;
asigură gestionarea patrimoniului cu respectarea legislaţiei în vigoare;
asigură întreţinerea curăţeniei clădirii şi a curţii interioare a DGASPC;
asigură întreţinerea clădirii, instalaţiilor şi inventarului unităţii;
asigură buna desfăşurare a serviciului de pază a unităţii cât şi a centrelor de plasament şi de îngrijire şi asistenţă din subordine.
asigură legarea, opisarea şi arhivarea documentelor conform legislaţiei în vigoare;
asigură evidenţă autovehiculelor, a rulajului anvelopelor, a pieselor de schimb, a consumului normat şi efectiv de carburanti şi lubrifianti, a kilometrilor parcursi echivalenti conform legislaţiei  în vigoare;
asigură cu mijloacele proprii auto de la toate centrele de plasament, transportul copiilor în interesul acestora cât şi transportul alimentelor şi altele necesare pentru fiecare centru în parte;
asigură înmatricularea autoturismelor din dotare;
se deplasează împreună cu conducătorul auto în service în vederea întocmirii notei de constatare privind reparaţiile curente sau capitale la autoturismele DGASPC;
întocmeşte lunar fisele zilnice de activitate corelate cu foile de parcurs eliberate zilnic;
 ia măsuri pentru înscrierea în consumurile lunare de combustibil pentru a nu se depăşi cotele alocate;
urmăreşte parcarea autoturismelor la sediul unităţii pe timpul staţionării acestora;
verifică modul de exploatare şi întreţinere a autoturismelor;
supraveghează şi controlează desfăşurarea operaţiunilor de transport la nivelul DGASPC, astfel încât acestea să se efectueze în conformitate cu reglementarile prevederilor naţionale şi internaţionale în vigoare în condiţii de deplină siguranţă şi de protecţia mediului;
verifică facturile emise de societăţile comerciale privind transportul auto şi C.F.R. ;
asigură încheierea convenţiilor de transport a persoanelor cu handicap cu transportatorii care au licenţă în acest sens cu respectarea următoarelor :
să deţină licenţă de transport rutier public ;
să deţină licenţă execuţie traseu ;
să deţină licenţă execuţie vehicul ;
asigură verificarea caietului de sarcini a transportatorilor ce trebuie să fie vizat de ARR cu traseul specificat în convenţie şi kilometrajul ;  valoarea traseului ;
asigură verificarea facturilor emise de transportator cuprinzând următoarele :
se verifică dacă biletele sunt emise de DGASPC ;
concordanţa dintre numărul de dosar şi numele persoanei cu handicap înscris pe bilet, conform bazei de date.
centralizează biletele auto şi transport CFR, întocmind referate pentru decontarea preţurilor ;
asigură că tarifele înscrise în facturile de transport corespund cu cele din convenţii ;
asigură proiectarea de aplicaţii pentru diverse compartimente ale instiţutiei;
asigură exploatarea la parametri normali a aplicaţiilor deja proiectate şi implementate, precum şi actualizarea aplicaţiilor respective conform legislaţiei în vigoare;
dezvolta aplicaţii aflate în exploatare, conform cerinţelor noi, exprimate de utilizatorii acestora;
instruieşte personalul în vederea utilizării aplicaţiilor proiectate pe plan intern;
instalează produse software achiziţionate de DGASPC pe staţiile de lucru sau servere şi asigură buna explaotare a acestora;
întocmeşte documentaţia de utilizare pentru aplicatiile date în exploatare;
realizează culegerea de informatii (prin concursul celorlalte servicii ale DGASPC) în vederea depunerii acestora pe pagina WEB proprie;
imbunătăţeşte design-ul paginii WEB proprii pentru a putea fi cât mai uşor accesibilă;
administrează serviciul de e-mail pentru oricare utilizator;
creează cont utilizator pe serverul Internet oricărei persoane care are aprobarea conducerii;
asigură exploatarea bazelor de date;
asigură accesul şi securitatea datelor în reţea prin activitatea de administrare a reţelei;
asigură stocarea datelor de pe resursele locale ale utilizatorilor sau server, precum şi centralizarea lor pe server dacă este cazul;
asigură arhivarea datelor, ce nu sunt în exploatare curentă, în vederea stocării lor pe durata termenului legal de păstrare;
asigură buna funcţionare a staţiilor de lucru din reţea, precum şi a celor independente, prin eliminarea problemelor hardware şi software care apar;
asigură buna funcţionare a imprimantelor de reţea;
rezolvă toate problemele ce apar prin extinderea reţelei deja existente;
centralizează şi rezolvă problemele legate de service-ul echipamentelor;
întocmeşte partea tehnica a caietului de sarcini în cazul achiziţiilor de tehnică de calcul şi software şi face teste de verificare a bunei funcţionări a acestora;
asigură asistenţă tehnica utilizatorilor din cadrul DGASPC
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul general.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compartimente subordonate directorului general adjunct asistenţă socială pentru copil şi familie
 
 
Art. 26  Serviciul pentru situaţii de urgenţă  îşi desfăşoară activitatea astfel: 
 
Activităţile Generale ale Serviciului pentru Situaţii de urgenţă :
asigură  asistenţa socială de specialitate prin găsirea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung privind prevenirea/intervenţia pe cazurile de  abuz/ neglijare/trafic şi delincvenţei juvenile ;
evaluează în regim de urgenţă cazurile semnalate (scris şi telefonic) şi stabileste planul de intervenţie specific (consiliere şi suport, evaluare psihologică, asistare psihologică în cadrul audierlor, medierea relaţiilor intrafamiliale, colaborare interinstiţională pe caz).  Stabileşte dacă situaţia o impune  separarea copilului de mediul familial ;    
întocmeşte dosarul copilului, care poate avea ca finalitate luarea unei măsuri de protecţie (ordonanţa presidenţială de plasament,  plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul) sau menţinerea copilului în familie şi monitorizarea strictă a situaţiei intrafamiliale şi a evoluţiei copilului în familie ; 
colaborează direct cu compartimentul juridic din cadrul DGASPC, pentru consiliere juridică şi reprezentare a minorului în instanţa de judecată, imediat după ce s-a emis decizia de urgenţă sau s-a solicitat instanţei printr-un referat scris ordonanţa presidenţială de plasament ;
asigură demersurile necesare pentru eliberarea dispoziţiei de urgenţă, în urma referatului aprobat de către şefii ierarhici şi în urma unei evaluări corecte şi complete ;
 monitorizează evoluţia situaţiei intrafamiliale, a evoluţiei copilului în familie în vederea prevenirii recidivei ;
asigură consiliere/suport psihologic şi social copiilor victime şi familiei acestuia ;
asigură asistare şi suport psihologic pentru copilul victimă şi familiei în Instanţa de Judecată ;
coordoneză activitatea liniei 983 (telefonul copilului) care are ca obiectiv principal preluarea tuturor cazurilor de copii abuzaţi ;
colaborează cu instituţii guvernamentale şi non guvernamentale pentru rezolvarea situaţiei copilului/adultului victimă şi pentru încheierea unor   protocoale cu toate instituţiile implicate în soluţionarea situaţiilor de abuz/neglijare/ trafic(pentru încheierea unor convenţii de colaborare/parteneriate se va colabora şi cu Biroul Proiecte din cadrul DGASPC) ;
organizează acţiuni de informare a  opiniei publice pentru stoparea fenomenului de cerşetorie, exploatare în muncă, trafic, pentru adoptare de atitudini pozitive în relaţia părinte – copil ;
asigură măsurile necesare pentru protecţia victimelor violenţei domestice.
 
 
Atribuţii Specifice :
1- preluare caz, , prin intermediul :
-     activităţilor specifice în teren, autosesizări ;
sesizări scrise -venite de la persoane fizice /juridice, instituţii ale statului , ONG-uri, de la instituţii cu care DGASPC a încheiat convenţii de colaborare,  autosesizări, ( în termenul legal de 30 zile lucrătoare petentului i se redactează un răspuns care cuprinde informaţii cu privire la demersurile efectuate în vederea soluţionării petiţiei ) 
sesizări telefonice pe linia de urgenţă -0232/983, de la copii victime, persoane fizice, instituţii guvernamentale sau non guvernamentale ;
(Telefonul copilului -0232/983 funcţionează în regim de non-stop între orele 7.30-16.00 preluarea cazurilor şi intervenţia imediată se face de către angajaţii din cadrul serviciului de urgenţă, iar după orele 16.00 până a doua zi, linia este deservită de  asistenţii sociali, psihologii si şoferii din cadrul DGASPC programaţi în acea zi.
- Toate persoanele care preiau apelurile telefonice au obligativitatea de a completa un ghid de interviu tipizat/ chestionar tipizat, prin care se poate evalua iniţial gravitatea abuzului/neglijării.)
 
2. Intervenţie imediată în teren
 se realizează pentru :
2.1 copil : 
                  -    viaţa copilului este în pericol
copilul este sau există riscul să fie grav rănit
în ultimile 48 de ore copilul a suferit un abuz fizic grav şi/sau sexual 
copilul este victimă a traficului intern sau extern
un copil mai mic de 4 ani este lăsat singur în casă
copilul solicită de urgenţă ajutorul 
copilul refuză să meargă acasă şi prezintă semne de violenţă 
copilul este grav neglijat
copilul se află cu o persoană străină care îl manipulează şi/sau îl agresează.
2.2 adultul :
    -     victimă a violenţelor în familie
    -     victimă a traficului de persoane (ca urmare a sesizării realizate de Poliţie)
Propunerea imediată după evaluarea în teren poate avea următoarele  rezultate  şi anume : 
- menţinerea copilului/ victima violenţei domestice în familie şi întocmirea referatului de monitorizare şi transfer la Serviciul Management de Caz ;
- scoaterea în regim de urgenţă din familie a copilului/adultului prin asigurare de adăpost la Centrul de Primire în regim de Urgenţă sau Centrul de Violenţă ;
-  instituirea măsurii de plasament şi întocmirea referatului cu propunerea pentru emiterea  dispoziţiei  de urgenţă , emiterea Ordonanţei Presidenţiale prin  Instanţa de Judecată, menţinerea copilului în familie ;
- întocmirea unui referat de sesizare a Serviciului Management de Caz pentru  instrumentarea şi instituirii unei măsuri prin Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC) sau Instanţa de Judecată. 
 
3. Evaluarea (culegerea de informaţii)    cuprinde aspecte legate de durata, caracterul repetitiv şi gravitatea actului de abuz, contextul socio- economic, educaţional şi cultural al familiei (ca tehnici de lucru se vor folosi observaţia, interviul, consilierea victimei şi a agresorului), se  solicită informaţii de la persoanele, instituţiile care au intrat în contact cu victima şi familia acestuia şi se colaborează inter-instituţional în vederea evaluării complete a cazului. Evaluarea se realizează  pentru situaţiile în care se propune emiterea Dispoziţiilor de Urgenţă, a Ordonanţelor Presidenţiale sau când se propune menţinerea victimei în familie.
 
4-Întocmirea dosarului copilului 
4.1 Pentru întocmirea dosarului copilului angajaţii din cadrul serviciului pentru situaţii de urgenţă trebuie să :
 - realizeze o fişă de evaluare, referatele de situaţie, în  baza observaţiilor şi a constatărilor directe din teren cu propuneri de  plasament în regim de urgenţă sau ordonanţe presidenţiale de plasament la un asistent maternal, într-un centru rezidenţial sau în familia extinsă sau referat de menţinere în familie.
-întocmeşte  PIP-uri pentru toate cazurile în care s-a impus luarea unei măsuri de plasament în regim de urgenţă sau prin ordonanţă presidenţială.
- după vizarea de către şeful ierarhic a referatului care cuprinde propuneri de plasament în regim de urgenţă se emite imediat dispoziţia de urgenţă care va fi înaintată compartimentulului juridic pentru a fi depusă la instanţă în terment de 48 ore.
- după vizarea de către şeful ierarhic a referatului care cuprinde propuneri de emitere a Ordonanţei preşedinţiale, aceasta va fi imediat înaintată compartimentului juridic pentru a fi depusă Instanţei de Judecată.
- după înaintarea către Instanţa de Judecată a referatelor şi a deciziilor de urgenţă, sau a referatului de emitere a OP, managerii de caz au obligaţia de a completa dosarul cu documente care atestă indentitatea copilului şi a familiei, starea de sănătate, nivelul de şcolarizare, comportamentul în comunitate, alte documente  de la toate persoanele care cunosc situaţia psiho-socio-economică a familiei . 
4.2.Pentru întocmirea dosarului victimei violenţei domestice sau a adultului traficat trebuie să:
- realizeze o fişă de evaluare, referatele de situaţie, în  baza observaţiilor şi a constatărilor directe din teren cu propuneri de adăpost la centrul de violenţă domestică sau centrul de trafic pentru adulţi.
- întocmeşte împreună cu adultul Planul de Servicii 
- managerii de caz au obligaţia de a completa dosarul cu documente care atestă indentitatea adultului, starea de sănătate,  comportamentul în comunitate, alte documente  de la toate persoanele care cunosc situaţia psiho-socio-economică a adultului.
 
 
5. Ţine evidenţa şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor  de urgenţă, în urma referatului aprobat de catre şefii ierarhici şi  în urma unei evaluări corecte si complete. 
 
6. Colaborează cu compartimentul juridic din cadrul DGASPC, pentru consiliere  juridică şi reprezentare a minorului în Instanţa de judecată, imediat dupa ce s-a emis decizia de urgenţă sau s-a solicitat instanţei printr-un referat scris ordonanţa presidenţială de plasament.
 
7. Asigură suport psihologic prin consiliere şi evaluare psihologică şi însoţeşte şi sprijină victima în vederea audierii de către poliţie sau la Instanţa de Judecată.
 
 8. Transferă dosarul copilului victimă la Seviciul Management de caz în vederea asigurării serviciilor specializate şi monitorizării  evoluţiei situaţiei intrafamiliale.
      
9 Colaborează cu alte instituţii guvernamentale şi non guvernamentale pentru rezolvarea situaţiei copilului victimă, încheie protocoale cu toate instituţiile implicate în abuz/neglijare/ trafic.
 
 
Art. 27  Serviciul Management de caz: 
 
Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private.
Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implică      parcurgerea următoarelor etape principale:                                              
Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor;                         
Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului;                                  
Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în     
legislaţie: PIP, plan de recuperare, plan de reabilitare şi/sau reintegrare socială, 
 PS;                                                                                  
Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi 
alte persoane importante pentru copil;                                               
Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor inregistrate, deciziilor şi    
intervenţiilor specializate;                                                         
Închiderea cazului.   
 
Atribuţiile principale ale MC sunt următoarele:                                        
 
coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi         
   protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului;           
elaborează PIP/celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa multidisciplinară si, după caz, interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu  echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;                                                                         
asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere);                  
asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;        
asigură respectarea etapelor managementului de caz;                               
întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;                                    
coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire;                   
comunică, cu avizul superiorului ierarhic, la biroul responsabil cu evaluarea iniţială şi la Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, cazurile pentru care a fost luată  decizia de închidere,instituirea unei măsuri de protecţie, înlocuirea sau încetarea măsurii de protecţie. 
 
 
 
 
Alte activităţi ale Serviciului Management de Caz (comune compartimentelor SMC) :
 
colaborează cu Biroul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu ONG  în soluţionarea solicitărilor primite de la O.P.A. de a desfăşura activităţi cu/pentru copiii ocrotiţi în sistemul de protecţie şi în vederea încheierii convenţiilor de parteneriat
colaborează cu Serviciul resurse umane în privinţa studenţilor practicanţi şi voluntarilor (SMC asigură îndrumarea studenţilor practicanţi şi a voluntarilor şi confirmă efectuarea orelor de practică/voluntariat)
verifică, îndrumă, constată şi intervine metodologic la nivelul  modului de îngrijire a copiilor din sistemul de protecţie, în vederea ameliorării activităţii, propunând modalităţi de optimizare   
verifică modul în care sunt furnizate serviciile şi intervenţiile pe dimensiunile asistenţă socială, psihoeducaţională şi medicală pentru copilul care beneficiază de masuri de protectie speciala, conform S.M.O. specifice fiecărui tip de serviciu;
urmăreşte modul în care sunt asistate persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu care îşi  continuă studiile şi au stabilită măsură de protecţie specială;      
urmăreşte şi supraveghează modul în care sunt aplicate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei care stabilesc măsuri de protecţie speciala;
colaborează activ cu specialiştii din cadrul echipelor multidisciplinare constituite la nivelul fiecărui centru de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. sau O.P.A., cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., cu alte instituţii similare din ţară, cu alte  instituţii publice, precum şi cu O.P.A.care desfăşoară  activităţi în domeniul protecţiei  copilului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul compartimentelor specifice subordonate SMC , prin coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului;
realizează evaluarea  psihologică a părinţilor care solicită reintegrarea copiilor, precum şi a situaţiei lor socio-materiale, acordand asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării sale în mediul familial;
in colaborare cu SEI si Compartiment Monitorizare realizează şi actualizează permanent baza de date naţională a D.G.A.S.P.C.pentru copiii cu masuri de protectie speciala (C.M.I.T.S.).
soluţionează  cereri privind vizitarea copiilor din sistemul de protectie (părinţi care au pierdut legătura cu copiii lor);
acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării sale în mediul familial;
urmăreşte să realizeze diminuarea perioadei în care   copiii se află în măsură de protecţie specială prin identificarea posibilităţilor de reintegrare familială a acestora sau a adoptiei ;
intocmeste PIP  impreuna  cu echipa multidisciplinara si incheie contractele cu familia/reprezentantul legal si contractele de furnizare a serviciilor sociale incheiate intre familie/reprezentant legal si furnizorul de servicii
reevalueaza, cel putin odata la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie , pe baza rapoartelor intocmite de catre responsabilii de PIS si propune impreuna cu echipa, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea  masurii de protectie,
asigura organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati si alti profesionisti atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii
realizeaza evaluarea detaliata/complexa a copilului in context socio-familial
monitorizarea cazului dupa atingerea finalitatii PIP pana la inchiderea cazului, asigurarea derularii activitatii si serviciilor prevazute in PIS si pregatirea documentatiei pentru inchiderea cazului
coordoneaza planificarea activitatilor in vederea integrarii socio-profesionala a beneficiarilor care parasesc sistemul de protectie  si a activitatilor privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/substitut/centru de plasament
îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale;
urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, implementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor specifice aprobate;
iniţiază, concepe şi derulează acţiuni/campanii de promovare a protectiei si promovarii drepturilor copilului, in vederea prevenirii separarii copilului de familie si reducerea perioadei masurilor de protectie speciala (masuri provizorii) vizand o masura definitiva pentru copii. 
 
 
În cadrul Serviciului management de caz al D.G.A.S.P.C.Iasi funcţionează 5 compartimente prin  care se realizează coordonarea activităţilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului:
1. Compartimentul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti
2. Compartimentul management de caz pentru copii în sistem rezidenţial
3. Compartimentul management de caz pentru copii în asistenţă maternală
4. Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale
5. Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată
 
 
1.Compartimentul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti coordonează activitatea psiho-socio-educationala  în domeniul asistentilor  maternali profesionişti aflaţi în evidenta DGASPC Iasi şi are următoarele atribuţii: 
identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării/reatestării ca AMP, în condiţiile legii;
pregăteşte şi participă la cursurile de formare iniţială şi continuă a asistenţilor maternali profesionişti organizate de DGASPC  şi eliberează certificate de absolvire; 
întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare/reatestare/retragere a atestatului   asistenţilor maternali profesionişti ;
susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de suspendare sau  retragere, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului ; 
asigură o evidenţă clară şi corectă a membrilor reţelei proprii de asistenţi maternali şi a numărului de locuri disponibile în reţeaua de asistenţă maternală ;
identifică în funcţie de nevoile fiecărui copil ce necesită protecţie în regim de asistenţă maternală , asistentul maternal potrivit pentru acesta ;
întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor ;
sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, întelege şi acţionează  în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate de către autoritatea competentă, cu sprijinul direct al specialiştilor din centrele de plasament şi centrele de zi;
prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta: toate informaţiile despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranţă a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai asistentului maternal sau plasaţi la acesta;standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost înţelese;
participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP;
participă la  procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încât nevoile şi preferinţele copilului să fie satisfăcute;
identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor familiei acestuia;
evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ;
participă, în echipă pluridiciplinară desemnată de conducerea instituţiei la activitatea de cercetare disciplinară a asistenţilor maternali profesionişti
asigură servicii de consiliere asistenţilor maternali în vederea optimizării activităţii de creştere, îngrijire şi educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie;
întocmeşte pontajul pentru asistenţii maternali profesionişti ;
întocmeşte şi răspunde de corectitudinea listei de drepturi financiare pentru Serviciul Contabilitate, în colaborare cu Compartimentul Copii ocrotiţi în AMP ;
urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, implementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor specifice aprobate.
2.   Compartimentul management de caz pentru copii în sistem rezidenţial coordonează activitatea psiho-socio-educationala  în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în centrele de plasament  şi are următoarele atribuţii:
 
evaluează, instrumentează şi susţine în C.P.C. / instanţă cazurile de dezinstituţionalizare prin reintegrare familială/integrare socio-profesională şi  supervizează cazurile instrumentate de către responsabilii de interventie din cadrul centrelor de plasament ale D.G.A.S.P.C./O.P.A.;    
 asigură consultarea echipei pluridisciplinare a serviciilor de tip rezidenţial pentru identificarea nevoilor copilului  în vederea stabilirii/actualizării periodice a planului individualizat de protecţie şi a programelor  de intervenţie specifică  pentru acesta ;
efectuează anchete sociale, întocmeşte rapoarte şi referate pentru a fi prezentate în Comisia pentru Protecţia Copilului /Instanţă, cu privire la situaţia copiilor care beneficiază de protecţie în cadrul serviciilor de tip rezidenţial de pe raza altor judeţe, ai căror părinţi au domiciliul legal în judeţul Iaşi;
propune spre soluţionare Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi solicitările de aviz favorabil înaintate de către Comisiile pentru Protecţia Copilului din alte judeţe;
oferă consultanţă specialiştilor din centrele de plasament pe probleme de legislaţie în domeniul protecţiei copilului, metode şi tehnici de lucru în asistenţa socială, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială;
oferă consultanţă tuturor categoriilor de personal implicaţi în creşterea, îngrijirea, educarea, terapia, recuperarea, reabilitarea şi dezinstituţionalizarea copiilor ocrotiţi;
sprijină  profesioniştii centrelor de plasament în relaţiile cu autorităţile locale, cu reţeaua de asistenţă socială comunitară, cu alte instituţii de stat sau private, la nivelul judeţului Iaşi, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum şi cu alte D.G.A.S.P.C. sau alte instituţii din ţară;
iniţiază, concepe şi derulează acţiuni/campanii de evaluare a posibilităţii de reintegrare a copiilor/tinerilor din centrele de plasament în familia de origine/lărgită;
organizează spectacole, concursuri şi tabere pentru copiii din centrele de plasament/centrele de zi, facilitează participarea copiilor la concursuri, festivaluri, alte evenimente speciale dedicate lor;
 
 3.  Compartimentul management de caz pentru copii în asistenţă maternală coordonează activitatea psiho-socio-educationala  în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în asistenţă  maternală şi are următoarele atribuţii:
 
instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copilul  care necesită protecţie pentru îngrijirea lui de către un AMP, realizează evaluarea nevoilor copilului ;
coordonează procesul de potrivire a copilului cu AMP, astfel încât nevoile şi preferinţele copilului să fie satisfăcute;
urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi evoluţia relaţiilor dintre copii şi asistentul maternal profesionist, revizuind periodic planul individualizat de protecţie, cu sprijinul direct al specialiştilor din centrele de plasament şi centrele de zi;
asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare şi exploatare;
coordonează activităţile privind pregătirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului sau în cel mult 7 zile dupa plasare, în cazul plasamentului în regim de urgenţă şi facilitează comunicarea şi informarea părţilor (copil, familie, asistent maternal);
propune autorităţilor competente instituirea/schimbarea/incetarea măsurii de protecţie;
susţine în faţa instanţei competente (Comisia pentru Protecţia Copilului/Instanţa de Judecată)  instituirea /schimbarea/menţinerea  /încetarea măsurii de protecţie propusă;
vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu acesta;
asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viaţa copilului, ţine evidenţa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora asupra copilului;
întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;
se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos;
se asigură ca dezvoltarea educaţională şi socială a fiecărui copil plasat este stimulată prin frecventarea grădiniţei, şcolii sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare şi educare;
întocmeste convenţia de plasament pentru fiecare copil; convenţia cuprinde elementele prevăzute de lege, este în acord cu planul individualizat de protecţie şi detaliază toate cerinţele de îngrijire ale copilului. 
întocmeşte referatele de decont/  necesare eliberării sumelor şi achiziţionării produselor necesare creşterii şi îngrijirii copiilor, conform legislaţiei în vigoare;
sesizează Compartimentul MC pentru AMP situaţiile în care se constată: deficienţe în modul de îngrijire a copilului ,  încălcarea sarcinilor de serviciu în legătură cu relaţia copilului cu familia naturală/adoptivă şi în orice altă situaţie imputabilă asistentului maternal profesionist.
 
 4. Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale coordonează activitatea psiho-socio-educationala  în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în familia lărgită/familia substitut şi are următoarele atribuţii:
 
evaluarea detaliată/complexă a copiilor, pentru care evaluarea iniţială a identificat necesitatea instituirii unei măsuri de protecţie specială ;
evaluarea situaţiei socio -  familiale a părinţilor naturali ai copilului ;
consilierea familiei naturale pentru menţinerea copilului în familie ;
evaluarea situaţiei socio-familiale a persoanei/familiei identificată ca fiind potenţial ocrotitoare ;
întocmeşte dosare în vederea prezentării cazurilor în Instanţă sau susţinerii lor în Comisia pentru Protecţia Copilului ;
efectuează demersurile legale necesare, în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia biologică şi reintegrării acestuia;
 
 
5. Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată coordonează activitatea psiho-socio-educationala  în domeniul protecţiei copiilor care au savarsit fapte penale dar nu raspund penal, aflati in masura de protectie supraveghere specializata,  şi are următoarele atribuţii: 
 
evaluarea detaliata a copiilor care au savarsit fapte penale dar nu raspund penal pentru care evaluarea initiala a identificat necesitatea instituirii unei masuri de protectie speciala 
asigură informarea familiei şi copilului cu privire la însemnătatea măsurii de supraveghere specializată în familie (reabilitare şi prevenirea recidivei comportamentale) ;
consemnează opinia părinţilor şi a minorului cu vârstă de peste 14 ani cu privire la luarea unei măsuri speciale prin CPC; în situaţia în care nu există acordul părinţilor sau a minorului cu vârsta mai mare de 14 ani, măsura este stabilită de instanţa de judecată;
oferă servicii de sprijin copilului (consiliere, terapie, suport moral, consultanţă juridică, reintegrare şcolară) în vederea schimbării comportamentului deviant dobândit, conştientizării consecinţelor negative ale săvârşirii de fapte antisociale şi familiei pentru a se implica în demersul de reabilitare a copilului.
procedează la luarea măsurii de supraveghere specializată în familie sau supraveghere specializată în unităţi rezidenţiale – Centrul Rezidenţial Specializat pentru Copilul Delincvent – pentru copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal iar pentru copiii cu tulburări de comportament şi care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal procedează la luarea măsurii de supraveghere specializată în familie sau supraveghere specializată în unitate rezidenţială Modul de Reabilitare Comportamentală.
prezentare caz în CPC sau sesizare instanţă;
informează SPAS de la domiciliul copilului cu privire la faptul că pentru copil s-a luat măsura supravegherii specializate în familie şi solicită monitorizarea evoluţiei situaţiei copilului şi familiei, centralizează fişele de monitorizare şi le analizează pentru a stabili intervenţii complementare pe caz.
face demersuri de reevaluare a măsurii de supraveghere specializată  - analizează documentele de monitorizare şi raportul de evaluare finală, coroborează informaţiile legate de evoluţia comportamentală (recidivă, rezultate şcolare, anturaj, relaţiile din familie şi comunitate) ,  şi procedează la încetarea măsurii de supraveghere specializată în familie ori propune înlocuirea măsurii cu o altă măsură de protecţie.
monitorizează evoluţia copilului după institirea măsurii de supraveghere specializată a copilului împreună cu SPAS-urile, Centrele Zonale, ONG-uri, reprezentanţi ai Poliţiei.
 
Art. 28  Serviciul de Evaluare complexă a copilului are următoarele atribuţii: 
 
identifică, evaluează şi monitorizează copiii cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară;
verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap şi, după caz, orientare şcolară;
efectuează ancheta socială la domiciliul copilului;
în cazuri speciale (cazuri noi sau la care deplasarea copilului nu este posibilă) realizează evaluarea complexă în cadrul serviciului;
întocmeşte rapoartul de evaluare complexă al copilului şi planul de recuperare al copilului cu dizabilităţi şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului încadrarea copilului intr-un grad de handicap, orientarea şcolară şi, după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie; 
urmăreşte realizarea planului de recuperare al copilului cu dizabilităţi, anexă la Hotărârea  Comisiei pentru Protecţia Copilului ;
încheie contractul cu familia în vederea ducerii la îndeplinire a recomandărilor prevăzute în planul de recuperare ;
consiliază copilul şi familia ; 
efectuează reevaluarea anuală a copiilor încadraţi într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, cerere formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului;
efectuează reevaluarea la final de ciclu şcolar pentru copiii pentru care este eliberat un certificate de orientare şcolară, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal sau la sesizarea Comisiilor Interne de Evaluare Continuă din şcolile integratoare sau şcolile speciale ;
instrumentează cazurile în care copiii necesită frecventarea   centrelor de zi (regim centru de zi sau ambulator).
 
 
 
3. Compartimente subordonate directorului general adjunct asistenţă socială pentru persoane adulte
 
Art. 29  Compartimentul prevenire marginalizare socială are următoarele atribuţii: 
 
acordă asistenţă tehnică de specialitate asistenţilor sociali comunitari în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale în vederea implementării legislaţiei în vigoare; 
asigură informarea periodică şi implementarea la cele 97 de primării din judeţul Iaşi a noilor prevederi legislative în domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor adulte aflate în dificultate ;
asigură evaluarea, consilierea psihologică pe termen lung, medierea şi intervenţia în vederea prevenirii separării copilului de părinţii săi;
coordonarea activităţilor de prevenire a separării copilului de părinţi, desfăşurate în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuti şi pediatrie;
asigură, la cerere, consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor aflate în nevoie la aceste drepturi;
realizează întâlniri de caz (cazurile la risc social ridicat) cu membrii structurilor comunitare consultative create prin Hotărâri ale Consiliilor Locale din judeţul Iaşi ;
realizează întâlniri de perfecţionare a asistenţilor sociali comunitari în vederea creării unei reţele funcţionale de profesionişti în judeţul Iaşi;
realizează întâlniri de perfecţionare cu specialiştii serviciilor sociale din comunităţile locale (copii + adulţi);
colaborează cu instituţii şi ONG-uri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa ;
 asigură, prin Centrele Zonale :
completarea serviciilor acordate de primării (SPAS-uri) cu serviciile specializate (consiliere psihologică, mediere, informare) ;
monitorizarea asistenţilor maternali ; 
monitorizarea evoluţiei copilului aflat în plasament familial, asistenţă maternală sau supraveghere specializată ; 
reevaluarea posibilităţii de reintegrare a copilului aflat într-o măsură de protecţie specială în familia de origine ;
responsabilizarea autorităţilor locale/ structurilor comunitare consultative în vederea optimizării situaţiei familiilor care au copii într-o măsură de protecţie specială;
instrumentarea cazurilor cuplu mamă-copil pentru prevenirea separării copilului nou-născut de mamă şi sprijinirea reintegrării cuplului mamă-copil în comunitatea locală ;
consiliere psiho-socială a minorilor din familie în vederea depăşirii unor situaţii de traumă provocate de abuzuri sexuale, fizice, emoţionale, exploatare, divorţuri, etc. şi asistenţă în vederea audierii acestora în instanţele judecătoreşti.
organizarea grupurilor de suport pentru diferite categorii de persoane marginalizate/aflate în dificultate (mame minore, copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate,  violenţă domestică, asistenţii personali, copii cu diabet, copii cu boală celiacă, persoane singure de vârsta a treia, etc
 
Art. 30  În cadrul Serviciului persoane adulte în dificultate funcţionează 4 compartimente : 
Compartimentul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale
Compartimentul asistenţă persoane vârstnice
Compartimentul evaluare extinsă şi formare prevocaţională
Compartimentul angajare asistată
Prin intermediul acestora se realizează coordonarea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în dificultate.
Serviciul persoane adulte în dificultate are următoarele atribuţii :
concepe şi pune în practica Strategia Judeţeană privind asistenţă socială a persoanelor adulte aflate in dificultate, in concordanţa cu Strategiile Naţionale din domeniu;
implementează programele, proiectele şi planurile aprobate cu privire la diversificarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în dificultate;
dezvoltă parteneriate si colaborează cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privati acreditati naţionali şi internaţionali în scopul soluţionării cazurilor şi a creării/diversificării/dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele adulte aflate în dificultate;
instrumentează cazurile specifice respectand metodologia de lucru in asistenţă sociala/psihologie pentru categoriile de beneficiari mentionaţi- management /coordonarea de caz;
completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii,consultanţă şi servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltării capacitaţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţia de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind masurile de asistenţă socială;
acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a naşterii acesteia;
verifică si reevaluează ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte aflate in nevoie pentru care s-a instituit o masură de asistenţă socială intr-o institutie, in vederea menţinerii, modificării sau revocării masurii stabilite;
asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate in nevoie, prevenirii şi combaterii violenţei în familie în concordanţă cu serviciile specializate oferite de către D.G.A.S.P.C. Iaşi sau cu parteneriatele încheiate cu alţi furnizori de servicii sociale pentru persoana adultă; cazurile sunt preluate de pe linia de urgenţă „983”, linie telefonică ce s-a organizat şi funcţionează în cadrul D.G.A.S.P.C. ;
depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială ;
are în vedere monitorizarea implementării Standardelor specifice/minime de calitate pentru fiecare tip de serviciu în parte;
concepe  metodologii, proceduri şi instrumente de lucru pentru specialiştii din centre;
instrumentează dosarele de acreditare/reacreditare pentru fiecare tip de serviciu în parte;
colaborează cu celelalte servicii din cadrul  DGASPC în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate;
se ocupă de transferul tinerilor din sistemul de protecţia al copilului cu nevoi speciale în sistemul de protecţie pentru persoana adultă cu handicap;
realizează evaluarea iniţială a persoanelor adulte cu handicap ce intenţionează să se angajaze;
întocmeşte evaluarea extinsă şi formarea prevocaţională ce cuprinde evaluarea nevoilor de formare, întocmirea planurilor de formare centrate pe persoană, cu metodologii şi tehnici specifice,evaluarea progresului şi orientarea către serviciile adecvate persoanei.Beneficiarul va fi sprijinit să aplice pentru formare corespunzătoare în cadrul AJOFM sau în cadrul unei alte agenţii de formare de pe piaţa liberă ;
angajarea asistată se adresează persoanelor care au nevoie de asistenţă în găsirea unui loc de muncă şi are în vedere etapele de evaluare,consiliere şi orientare profesională,sprijinirea persoanei cu handicap pentru a urma cursuri de formare şi calificare profesională,asigurarea medierii muncii în funcţie de nevoile beneficiarului şi angajatorului prin întocmirea profilului vocaţional, planificarea carierei, sprijin în căutarea unui loc de muncă, contactarea angajatorilor, mediere de inserţie şi monitorizare.
 
Art. 31  Preşedintele comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap  are următoarele atribuţii: 
coordonează activitatea Comisiei de evaluare, şi a membrilor acesteia ;
stabileşte sedinţele Comisiei de evaluare şi ordinea de zi ;
asigură reprezentarea Comisiei de evaluare în relaţiile cu terţi,inclusiv cu Comisia Superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care coordonează metodologic activitatea comisiei judeţene de evaluare ;
Împreună cu membrii Comisiei de evaluare :
stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap. Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat emis de către comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru ;
stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii ;
reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde.
 
Art. 32  Compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  are următoarele atribuţii: 
are întrevedere cu persoana solicitantă la data programată  pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
solicită documentele suplimentare în funcţie de particularităţile fiecarui caz.
întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată pe baza informaţiilor obţinute; Acest Raport reprezintă documentul final al evaluării complexe în care sunt stocate informaţii referitoare la datele de identificare,rezultatele evaluării sociale, medicale,psihologice,vocaţionale, a nivelului de educaţie evaluarea abilităţilor şi a nivelului de reintegrare socială.La fiecare dintre acestea se consemnează concluziile şi recomandările specialiştilor, concluzionând cu propunerile de încadrare sau nu în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, întocmirea programului individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia orientarea profesională şi luarea unei măsuri de protecţie. 
avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap; 
evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulte; 
eliberează acordul ;
predă dosarele beneficiarilor  la secretariatul CEPHA ;
se ocupă cu înregistrarea evaluărilor în baza de date a serviciului de evaluare complexă ;
orientează  bolnavul  către  diferite  unităţi  medicale  în  funcţie  de  necesitate în  vederea  completării  documentaţiei  medicale ; 
stabileşte încadrarea în grad de handicap şi după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap ;
stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap în condiţiile legii ;
reevaluează periodic sau la sesizarea DGASPC încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap ;
informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite ;
stabileşte  programul  de  recuperare, adaptare  şi  integrare  socială  conform  procentajului  de  incapacitate adaptativă şi  restantului  funcţional;
răspunde  la  petiţiile  beneficiarilor  către  foruri  superioare;
reexaminează  cazurile  care  au  pierdut  termenul  de  contestaţie;
întocmeşte  raport  de  activitate  şi  situaţia  statistică  către  Comisia  Superioară  de  Evaluare pentru  a Persoanelor  cu  Handicap pentru Adulţi Bucureşti;
efectuează  vizite  la  domiciliu  în  cazul  persoanelor  netransportabile;
evaluează  şi  reevaluează  persoanele  cu  handicap  instituţionalizate.
 
 
Art. 33  Serviciul  persoanelor adulte cu handicap (prestaţii)  are următoarele atribuţii: 
 
primeşte, verifică şi înregistrează documentele de luare în evidenţă în vederea acordării drepturilor şi facilităţilor solicitanţilor care deţin certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ; 
acordă drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap conform legislaţiei în vigoare;
acordă facilităţi conform legislaţiei în vigoare şi altor categorii de persoane prevăzute de lege;
monitorizează acordarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din judeţul Iasi; 
deţine baza de date cu persoanele cu handicap din judeţul Iaşi atât neinstituţionalizate  cât şi  instituţionalizate cu toate aspectele menţionate de lege; 
deţine dosarele tuturor persoanelor cu handicap din judeţ;
centralizează, verifică, actualizează permanent baza de date proprie ;
întocmeşte documentele pentru plata drepturilor lunare (indemnizaţii şi buget complementar);
elaborează decizii pentru prelungirea, sistarea sau suspendarea acordării drepturilor şi facilităţilor pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,   Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, sau a altor documente; 
pregăteşte, întocmeşte şi fundamentează necesarul de credite privind prestaţiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap şi gratuitatea la transportul interurban;
pregăteşte, generează, corelează şi editează mandate poştale/ borderouri/ dischete  pentru plata persoanelor cu handicap din evidenţă  în vederea înaintării lor către  oficii poştale, bănci , cec ;
întocmeşte şi conduce evidenţa statistică a persoanelor cu handicap;
răspunde scrisorilor şi sesizărilor persoanelor cu handicap sau ale unor institutii  cu privire la acordarea drepturilor prevăzute de lege ;
verifică  permanent dosarele persoanelor cu handicap aflate în evidenţă ; 
generează şi emite centralizatoare aferente mandatelor returate şi le înregistrează ca fiind neachitate;
întocmeşte raportări/situaţii/lucrări statistice lunare, trimestriale, anuale şi/ sau ori de câte ori este necesar către diferite instituţii , asociaţii, etc.
monitorizează situaţia  prestaţiilor sociale acordate copiilor din categoria HIV /SIDA, conform legislaţiei în vigoare;
propune măsuri, acţiuni, rapoarte  în vederea realizării strategiei judeţene pentru persoanele cu handicap ; 
colaborează cu asociaţii  ale persoanelor cu dizabilităţi sau care activeaza în acest domeniu ;
colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi ;
se preocupă de îmbunătaţirea sistemului informatic în vederea eficientizării serviciului ;
se preocupă de instruirea personalului în domeniul de activitate ;
se preocupă de îndrumarea, organizarea  şi controlul serviciului ;
urmăreşte şi respectă condiţiile şi normele  de finanţare emise de Consiliul Judeţean cu privire la creditele specifice; 
colaborează cu asistenţii sociali de la primăriile judeţului;
recuperează drepturi financiare acordate/ însuşite necuvenit;
monitorizează numarul asistenţilor personali.
 
Art. 34  Compartimentul secretariat CPC şi comisie evaluare adulţi  are următoarele atribuţii: 
convocarea membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la şedinţele ordinare şi extraordinare ale acestora, din dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor;
convocarea în fata Comisiei pentru Protecţia Copilului a părinţilor, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care doreşte să-i fie încredinţat sau dat în plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care pot da relaţii în cauza;
participarea obligatorie a secretarului Comisiei pentru Protecţia Copilului la sedinte, fara drept de vot;
asigurarea bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului, organizarea activităţii de întocmire a proceselor-verbale ale şedinţelor;
organizarea şi verificarea modului de întocmire a evidenţelor şi documentelor Comisiei pentru Protecţia Copilului;
organizarea şi coordonarea activităţii de înregistrare, dactilografiere şi repartizare către cei interesaţi a hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului, în termenele legale;
asigurarea corespondenţei între Comisia pentru Protecţia Copilului şi alte comisii judeţene, servicii publice specializate, organisme private autorizate, Comitetul Roman pentru Adoptii şi orice persoana fizică sau juridică interesată;
informarea membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest domeniu de activitate;
coordonarea activităţii de arhivare a corespondenţei CPC;
primeşte dosarele persoanelor ce solicită evaluarea/reevaluarea pentru încadrarea în grad de handicap de la Secretariatul Comisiei de evaluare pentru persoana adultă cu handicap ;
primeşte şi verifică conţinutul dosarelor (acte de identitate, adeverinţa de venituri, Scrisoarea medicală de la medicul de familie, referatul medicului specialist care stabileşte disgnosticul clinic, diagnosticul deficienţei şi propune programul de recuperare medicală, ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului semnată de către primarul localităţii sau delegatul acestuia) ;
înregistrează în Registrul de programări fiecare dosar şi dă un număr de înregistrare pentru fiecare dosar ;în cazul în care dosarul este incomplet, secretarul C.E.P.H.A. notează în Registru documentele lipsă, iar persoanei i se  comunică acest fapt. Deasemenea, persoana  semnează în Registru că a luat la cunoştinţă de actele cu care trebuie să se prezinte ulterior;
comunică persoanei în cauză data şi ora planificată la care aceasta urmează a se prezenta pentru evaluarea complexă;
persoanelor a căror dosar este incomplet li se  înmânează un formular tipizat în care se vor specifica actele necesare, programarea pentru evaluare făcându-se în momentul completării dosarului cu documentaţia necesară; 
eliberează persoanei solicitante un bilet pe care este înscris numărul de înregistrare existent în Registru, data  şi ora la care aceasta se va prezenta la evaluare. Termenul de programare este de minim 10 şi maxim 60 de zile.
întocmeşte certificatul de încadrare în două exemplare, pe baza Procesului verbal de şedinţă şi redactarea PIRIS,inclusiv cu motivaţia respingerii în cazul neîncadrării în grad de handicap, a schimbării gradului sau a tipului de handicap ori a schimbării valabilităţii Certificatului de încadrare ;
eliberează  certificatul  de  încadrare  în  grad  de  handicap direct către persoană sau transmiterea acestuia prin poştă  către persoana solicitantă ;
ţine în evidenţa comisiei timp de 90 de zile, dosarele persoanelor programate care nu s-au prezentat pentru evaluare, timp în care persoana se poate reprograma ;
tehnoredactează citaţiile/invitaţiile ;
se ocupă de înaintarea contestaţia persoanei cu handicap împreună cu dosarul persoanei, în termen de 5 zile de la depunere, la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Bucureşti ;
trasmite solicitantului Decizia CEPHA ;
întocmeşte procesele verbale de sedinţă a CEPHA ;
formulează răspunsuri la petiţii şi adrese către persoanele solicitante ;
are în grijă  arhivarea dosarelor .
transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor;
ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
întocmeşte procese verbale privind desfăşurării şedinţelor;
redactează certificate de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională Decizia privind măsura de protecţie instituită de către Comisia de evaluare şi alte documente eliberate de Comisia de evaluare;
gestionează registrul de constestaţii şi cel de procese-verbale; 
 
 
 
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
 
Art. 35 Directorul general al DGASPC actualizează şi completează permanent atribuţiile compartimentelor în funcţie de eventualele modificări organizatorice şi legislative, informând Consiliul Judeţean. 
 
Art. 36 Directorul general al DGASPC şi directorii generali adjuncţi asigură detalierea atribuţiilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare prin elaborarea fişelor de post, respectând strict legislaţia în vigoare.
 
Art. 37 Directorii generali adjuncţi, împreună cu conducătorii compartimentelor asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor prezentului regulament de către întregul personal subordonat.
 
Art. 38  Directorul general al DGASPC, directorii generali adjuncţi şi conducătorii compartimentelor răspund, conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin compartimentelor pe care le conduc, precum şi pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale.
 
Art. 39 Organigrama prevăzută în anexa II face parte integrantă din prezentul regulament, aceasta poate fi adaptată condiţiilor nou intervenite, cu aprobarea Consiliului Judeţean Iaşi.
 
Art. 40   Prezentul regulament cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a fost aprobat la data de ________________ şi intră în vigoare începând cu data de ________________.