Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

www.dasiasi.ro

 

Cine suntem?

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi este principalul furnizor de servicii sociale la nivelul judeţului. DGASPC Iaşi este instituţia care asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul: protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor, precum şi a altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, ca instituţie publică de interes judeţean, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, este finanţată din fondurile Bugetului de Stat. Totodată, DGASPC Iaşi îşi desfăşoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populaţiei judeţului Iaşi, stabilite prin Strategiile propuse de Direcţie şi aprobate de către Consiliul Judeţean Iaşi, iar specialiştii proprii ai Direcţiei asigura implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigentele impuse de standardele de asistenţă socială.

Pentru înfiinţarea şi diversificarea serviciilor acordate copiilor şi persoanelor adulte defavorizate din judeţul Iaşi, DGASPC a accesat programe de finanţare ale Uniunii Europene şi programe de finanţare internă constituindu-şi, un portofoliu impresionant de proiecte derulate cu succes.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 • de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean.
 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului
 •  de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgentelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului
 •  de reprezentare a Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

 

Scurt istoric

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi 208/18.12.2003 a fost înfiinţată Direcţia de Asistenţă Socială prin unirea celor două servicii specializate existente respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi, instituţie care a preluat întreaga activitate de protecţie socială la nivelul judeţului Iaşi, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii sau adulţi.

Direcţia de Asistenţă Socială s-a reorganizat ca Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004

           Activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului s-a desfăşurat pe baza strategiilor adoptate de Consiliul Judeţean Iaşi, strategii care au vizat implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale, răspunzând nevoilor şi cerinţelor comunităţii locale.

            Încă de la înfiinţare, obiectivele DGASPC au urmărit promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial, evaluarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în vederea dezinstituţionalizării, înfiinţarea de noi servicii în vederea prevenirii abandonului şi reducerii instituţionalizării.

 

Ce servicii oferim?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului oferă:

 • Servicii privind Protecţia Copilului
 • Servicii de asistenţă socială oferite persoanelor adulte aflate în dificultate 

 

Departamentul Asistenta Socială pentru Copil şi Familie

1. Compartimentul pentru adopţii şi post-adopții

Atribuţiile generale ale Compartimentului pentru adopţii şi post-adopții vizează în principal adopţia naţională.   În vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniul adopţiei, în cadrul Compartimentului sunt evaluate şi soluţionate cererile de atestare ca persoana/familie adoptatoare, cazurile de clarificare a situaţiei juridice pentru copiii al căror plan de protecţie prevede adopţia.

Specialiştii din cadrul Compartimentului efectuează şi alte activităţi, printre care: întocmirea de anchete sociale şi evaluări psihologice, propunând în consecinţă, la solicitarea Instanţei (în cazuri în care soţul adopta copilul soţiei), consiliere psihologică în vederea pregătirii minorilor pentru audiere în instanţă, evaluarea în vederea numirii ca tutore, evaluare în vederea eliberării autorizaţiei în vederea căsătoriei (pentru minorii care au împlinit vârsta de 16 ani).

 

2. Serviciul pentru situaţii de urgenţă

 

Are ca obiectiv principal să asigure ajutorul adecvat pentru copilul abuzat/neglijat sau care a săvârşit o fapt penală şi nu răspunde penal, prin reţeaua profesională a instituţiei, cât şi printr-o reţea interinstituţională. Orice serviciu adus copilului abuzat/neglijat/traficat sau care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal se oferă urmărind respectarea interesului superior al copilului cât şi nevoile acestuia de dezvoltarea fizică, psihică şi morală. Intervenţia are un caracter coercitiv pentru agresor dar şi de reabilitare a mediului socio - familial în care trăieşte copilul.

 

3. Serviciul management de caz

 

În cadrul. Serviciului management de caz al DGASPC Iaşi funcţionează 5 compartimente prin care se realizează coordonarea activităţilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, după cum urmează:

 • Compartimentul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti
 • Compartimentul management de caz pentru copii în sistem rezidenţial
 • Compartimentul management de caz pentru copii în asistenta maternală
 • Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale
 • Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată

 

Grupul ţintă al Serviciului Management de caz este format din:

- Copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială;

- Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

- Familia/familia extinsă/familia substitutiva.

 

4. Serviciul de Evaluare Complexă

 

Serviciul de Evaluare Complexă realizează evaluarea complexă în vederea formulării sau confirmării diagnozei complexe în vederea argumentării pertinente în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului, a propunerilor referitoare la:

 • încadrarea într-un grad de handicap,
 • orientarea şcolară,
 • planul de recuperare, şi, după caz,
 • măsura de protecţie a copilului.

Serviciul de Evaluare Complexă monitorizează situaţia copilului, în vederea îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de recuperare aprobat de comisie, în vederea includerii sociale a copilului cu dizabilităţi.

 

 

5. Serviciul de evaluare iniţială

 

Serviciul Evaluare Iniţială (SEI) este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi. Serviciul Evaluare Iniţială constituie serviciul de preluare, înregistrare, verificare şi repartizare/referire a cererilor către compartimentele din cadrul DGASPC sau către alte servicii comunitare.

 

Departamentul Asistenta Socială Persoane Adulte

A. Servicii sociale de asistenţă socială oferite persoanelor adulte aflate în dificultate:

1. Servicii sociale cu caracter primar - ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate/vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea/excluziunea persoanelor adulte aflate în dificultate, oferite în cadrul Serviciul Asistenta Socială Persoane Adulte aflate în Dificultate;

2. Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice - activităţile desfăşurate în centru au ca scop prevenirea şi combaterea fenomenului violentei domestice. În Centru se asigură gratuit asistenţa specializată a victimelor violentei în familie cât şi a copiilor acestora şi următoarele servicii sociale: găzduire pentru o perioadă determinată de timp, până la depăşirea situaţiei de criză; suport social; consiliere psihologică; consultanţă juridică; îngrijire medicală şi psihiatrică prin afilierea la o unitate medico-sanitară, intermedierea relaţiilor cu celelalte instituţii implicate (sprijin în participarea la un curs de formare profesională şi căutarea unui loc de muncă, sprijin în realizarea dosarului pentru obţinerea unei locuinţe sociale etc.) Capacitatea acestui centru este de 15 persoane (femei cu domiciliul pe raza judeţului Iaşi), perioada maximă de şedere în instituţie fiind de trei luni.

3. Centrul de asistenta şi protecţie a victimelor traficului de persoane - activităţile oferite în centru au ca scop nevoia de a oferi asistenta profesionistă pentru reabilitarea şi reintegrarea psihosocială a victimelor traficului intern şi extern de fiinţe umane din oraşul şi judeţul Iaşi, centrul având capacitate de 30 locuri.

4. Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice Mirceşti

- Asigura, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrana, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenta socială pentru persoanele rezidente vârstnice.

5. Servicii de Expertiză Medicală - oferite de către Comisia de Expertiză Medicală pentru Persoanele cu Handicap Adulte şi emiterea de Certificate de încadrare în grad de handicap pe baza cărora se aplică măsurile de protecţie specială acestora. Încadrarea în grad de handicap se face potrivit criteriilor de diagnostic anatomo clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă şi de autoservire, în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 726/2002. De asemenea se eliberează un program individual de recuperare, readaptare şi integrare socială în anexa Certificatului de încadrare care prevede acţiunile medicale, educative, profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea instruirea şi integrarea sau reintegrarea social a persoanei cu handicap.

6. Serviciul de evaluare complexă persoane adulte cu dizabilităţi - realizează evaluarea medico-psihosocială a persoanei adulte cu handicap în scopul încadrării în grad de handicap. De asemenea recomanda planul individual de reabilitare şi integrare socială şi măsurile de protecţie pentru adultul cu handicap.

7. Servicii de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi. - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului asigura protecţie de tip rezidenţial persoanelor cu dizabilităţi, în următoarele centre:

 • Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Popricani - ocroteşte persoane cu handicap mediu şi accentuat, cu vârste cuprinse între 21 şi 56 de ani. Serviciile oferite în centru: găzduire, calificare/recalificare prin activităţi desfăşurate în atelierele de terapie ocupaţională, integrare/reintegrare socială, asistenta socială, asistenţă psihologică, asistenta medicală.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Cozmeşti - este destinat ocrotirii persoanelor adulte cu handicap, care oferă următoarele servicii sociale: găzduire, recuperare prin activităţi desfăşurate în ateliere de terapie ocupaţională, integrare/reintegrare socială, asistenta socială, asistenţă psihologică, asistenta medicală. Capacitatea centrului este de 60 de locuri.
 • Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă a Persoanelor cu Handicap “REVIS” Hârlău – componentă de zi - asigura gratuit servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilităţi de pe raza localităţii Hârlău, judeţul Iaşi, principalul scop fiind reintegrarea socio-profesională a acestora. Centrul are ca obiect de activitate formarea profesională a persoanelor cu handicap, care vor fi pregătite în patru ateliere: grădinărit, croitorie; bucătărie, brutărie.
 • Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă a Persoanelor cu Handicap “REVIS” Hârlău - locuinţe protejate - asigura servicii sociale gratuite, în scopul oferirii de găzduire temporară unui număr de 10 adulţi cu handicap şi a iniţierii activităţilor de sprijin pentru o viaţă independentă (reintegrare socio-profesională) pentru adulţii cu handicap proveniţi atât din comunitate cât şi din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenta Hârlău.
 • Locuinţele Protejate “REVIS” - A.P. 2 Hârlău - au rolul de a asigura gratuit servicii sociale pentru 12 persoane adulte cu dizabilităţi, care au urmat pregătirea profesională adaptată din Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă REVIS, principalul scop fiind reintegrarea socio-profesională a acestora.
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău este o instituţie de asistenţă socială care asigură, în principal, serviciile: găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor.
 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Hârlău - este destinat recuperării persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuropsihic său asociat) cu componentă neuro-locomotorie, instituţionalizate şi neinstituţionalizate pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Iaşi a propus Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Iaşi - este destinat recuperării persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuropsihic său asociat) cu componentă neuro-locomotorie, neinstituţionalizate, domiciliate în municipiul Iaşi pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Iaşi a propus Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
 • Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilităţi Galata - este un centru de zi care acordă servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică şi activităţi de terapie ocupaţională pentru beneficiari din municipiul Iaşi.
 • Centrul Social de tip Rezidenţial Galata - asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată (în funcţie de tipul şi nevoile individuale ale beneficiarilor), la găzduire, îngrijirea şi asistenţa socio psiho medicală în regim rezidenţial
 • Locuințe Protejate Galata - asigură găzduirea şi sprijinirea în locuinţe moderat protejate a 24 persoane adulte cu handicap, în 4 Locuințe moderat protejate, tip simplex – 6 persoane per căsuță, în municipiul Iași
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Budăi - Centru de tip rezidențial care asigură accesul persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, recuperare, asistenţă medicală şi social
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi - asigură accesul persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire și asistenţa socio psiho medicală
 • Locuințe Protejate Podu Ilioaiei - asigură orientarea, îndrumarea și consilierea beneficiarilor pentru obținerea unui loc de muncă în vederea reintegrării lor socio-profesionale
 • Centrul de Tip Hospice” Gulliver” - asigură accesul persoanelor cu dizabilități (seropozitivi HIV/SIDA) dependente sau semi dependente, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, recuperare neuromotorie și asistența socio psiho medicală

B. Prestaţii Sociale

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și actualizările ulterioare ulterioare și Legea asistenței sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege, în funcție de evaluarea sociopsihologică a persoanelor, efectuată de către Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap. Drepturile bănești precum și facilitățile la care persoanele cu handicap au dreptul, diferă funcție de gradul de handicap stabilit în urma evaluării în baza evaluării sociopsihologie, care poate fi: ușor, mediu, accentuat și grav.

 1. Drepturi bănești:

            Persoana cu handicap are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale și eliberării certificatului de încadrare la o indemnizație conform prevederilor legale.        

            Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. Persoana cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.

            Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

            HG nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabilește nivelul prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap.

            Bugetul personal complementar se acordă şi familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, potrivit Legii nr. 448/2006.

             B) Drepturi cu caracter social/facilitaţi acordate:

 1. Facilități fiscale:

   A) Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salariu la persoanele cu handicap grav și accentuat la funcția de bază;

   B) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;

   C) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;

   D) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;

   E) scutire de la plata taxei hoteliere.

 1. Alte drepturi și facilități:

A) Subvenționarea dobânzii la creditele persoanelor cu grad grav și accentuat, pentru achiziționarea unui autoturism și pentru adaptarea locuinței la nevoile individuale de acces, astfel:

            Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului.

            Beneficiază de acest drept şi familia său persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.

            B) Scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale pentru persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire;

            C) asistență medicală gratuită pentru persoanele cu handicap, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

            D) Gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, astfel:

            Persoanele cu handicap grav şi accentuat precum și asistenții personali/însoțitorii persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Beneficiază de acest drept și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat numai în prezența acestora;

             E) Gratuitatea transportului interurban pentru persoanele cu grad de handicap grav și accentuat, în următoarele condiții:

             Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

            Beneficiază de aceleași drepturi şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora precum și asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

            Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

            Beneficiază de același drept şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

            F) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;

            G) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu pături, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

            H) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

            I) alte facilități prevăzute de Legea 448/2006, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Despre Strategia Judeţeana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale îşi propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile din judeţul Iaşi.

      Strategia a pornit de la o amplă cercetare cu privire la stadiul serviciilor sociale în judeţul Iaşi, realizată în cadrul proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Explorarea mediului social a condus la identificarea pe teritoriul judeţului a mai multor grupuri de populaţii vulnerabile şi a tipurilor de servicii sociale dezirabile la nivelul comunităţilor locale. Abordarea “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea ulterioară a unor răspunsuri variabile şi flexibile, adaptate nevoilor identificate.

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Judeţul Iaşi pentru perioada 2014-2020 stabileşte cadrul general, obiectivele şi direcţiile de acţiune pentru crearea unui sistem eficient de servicii sociale, în interiorul căruia planurile de acţiune locale şi strategiile proprii ale furnizorilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat şi integrat

Obiectivele propuse în document transcend grupurile vulnerabile, ele se referă la serviciile sociale în totalitate, indiferent de tipul de beneficiari, urmărind oferirea unui sprijin real, accesibil, capabil să ofere traiectorii care se finalizează prin integrare.

Obiectiv general strategic:

Consolidarea unui cadru coordonat al înfiinţării şi organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului.

Obiective operaţionale:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel judeţean.
 • Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare, orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale.
 • Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de beneficiari prin crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (locuinţe sociale sau servicii rezidenţiale de talie mică, incluse în comunitate).
 • Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate.
 • Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru externalizarea furnizării serviciilor sociale.

Unde ne găsiţi?

Iaşi, Strada Ateneului, numărul 1C
Cod Poştal 700309

Tel:0232/474800; Fax: 0232/279654

E-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro