Anunturi

Concurs de recrutare pentru functia publica de inspector

ANUNŢ

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează în data de 15.07.2019, orele 10.00 – proba scrisă iar interviul în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.57A concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Tehnic.

Condiţiile de participare la concurs:

condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de inspector asistent.

 condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Inginereşti, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane și formare profesională – Compartimentul resurse umane al D.G.A.S.P.C. Iaşi) din str. Vasile Lupu nr.57A  până la data de 01.07.2019 orele 16,00 şi vor conţine următoarele acte:

a) formularul de înscriere care se găseşte la secretariatul Comisiei;  
b) curriculum vitae, modelul comun european;   
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;   
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  
h) cazierul judiciar;  
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, care se găseşte la secretariatul Comisiei.  

Adeverinţa de la punctul f) trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor (a se vedea modelul afișat pe www.dasiasi.ro, secțiunea Anunțuri angajare).  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
         Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antacedentele penale iar în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
         Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut punctul c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail dasiasi@iasi.rdsmail.ro   
         Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/474800 int.130, www.dasiasi.ro.

   Persoana de contact: Jijie Cristina - inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane și formare profesională.

 

 Anunţ afişat astăzi luni, 10.06.2019, orele 8,00  la sediul DGASPC Iaşi

Fisier