Formulare

Documente necesare in vederea evaluarii complexe a copilului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA ELIBERARII CERTIFICATULUI

DE INCADRARE IN GRAD DE  HANDICAP

conf. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale nr.1985/1305/.5805/19.12.2016 și procedurilor interne

 

1. certificat de nastere copil şi copie carte de identitate copil (cazuri noi sau daca au avut loc modificari) - copie

2. cărţi identitate părinţi / tutore/reprezentant legal (cazuri noi sau daca au avut loc modificari) - copie

3. certificat deces parinţi  ( unde este cazul ) - copie

4. hotarare divort (unde este cazul) - copie

       5. certificat medical cu timbru fiscal de la medic specialist,   în certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate și alte boli, codul de boală prevăzut de clasificația internațională a maladiilor, respectiv CIM-10 c\t ;i perioada de valabilitate a certificatului - original

6. acte adiționale certificatului medical tip A5: bilete de iesiri din spital, toate existente sau alte acte medicale adiționale certificatului medical : audiograma, spirograma, echodoppler, scrisori medicale, buletine analize, etc

7. fisa medicala sintetica completată de la medicul de familie - original

8.  fisa psihologica emisă de psiholog clinician,  înregistrată, ştampilată şi semnată (necesară la fiecare evaluare pentru copiii care prezintă boală psihică, mentală, oncologică și diabet iar pentru celelalte boli, la prima încadrare în grad și ulterior, la recomandarea medicului de familie/specialist) - original

         9. adeverinta de elev

       10. fișă psihopedagogica (învăţător sau diriginte) – înregistrată şi completată de cadre din instituțiile de învățământ

       11.copie certificat de orientare școlară, în vigoare,  emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională

       12. copie plan de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/ profesional de COSP.

       13. copie hotarare plasament / sentință civilă (unde este cazul)

       14. ancheta sociala de la SPAS primaria de domiciliu/centru rezidențial/SMC

       15.raport de monitorizare de la SPAS primaria de domiciliu, pentru copilul din familie

       16. copie atestat asistent maternal (unde este cazul)

       17. dispoziție delegare realizare demersuri în vederea încadrării în grad de handicap pentru copiii din sistemul de  protecție

       18. raport privind situatia copilului pentru copilul aflat în sistem de protecție

       19.  adeverinţe în care să se precizeze terapiile pe care le urmează copilul şi frecvenţa acestora (din şcoli, centre de zi, spitale, cabinete private, ong-uri, centre de terapii, etc) sau programe pe care le urmează familia

       20. proiect PIP pentru copil aflat în sistem de protecție

Fisier