Informatii legislative

Ordin nr. 517/2009 din 04/11/2009 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

 

Ordin nr. 517/2009

din 04/11/2009

 

privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Publicat in MOF nr. 780 - 16/11/2009

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 16/11/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 16 noiembrie 2009

                                                     

 

    Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare,

    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

   a) ANPH - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;

   b) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   c) Ordinul preşedintelui ANPH nr. 277/2009 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare;

   d) beneficiari - persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat;

   e) DGASPC - direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

   f) contracte - contractele privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate între ANPH şi beneficiari.

   Art. 2. - În procesul de derulare a contractelor încheiate de ANPH cu beneficiarii şi preluate în condiţiile stabilite prin Ordinul preşedintelui ANPH nr. 277/2009, DGASPC se substituie ANPH în cazul efectuării de modificări ale clauzelor contractuale prin act adiţional.

   Art. 3. - La începutul fiecărui an bugetar, DGASPC va încheia cu beneficiarii un act adiţional de acceptare a plăţii în condiţiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.

   Art. 4. - Ori de câte ori graficul de rambursare se modifică, beneficiarul este obligat să-l aducă la cunoştinţă DGASPC, în vederea efectuării plăţilor în concordanţă cu acesta.

   Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru plata dobânzii suportate din bugetul de stat sunt cuprinse în bugetul ANPH, pe baza necesarului de fonduri transmis de către DGASPC.

   (2) În vederea asigurării transferului sumelor aferente plăţii dobânzilor, dispoziţiile prezentului ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui ANPH nr. 277/2009.

   Art. 6. - DGASPC şi direcţiile de specialitate din cadrul ANPH vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Ioana Mihaela Leşe

   

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 517.

 

Fisier