Servicii

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap - Prestatii

ANUNȚ

   Ca urmare a apariției H.G. nr. 1118/ 17 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă anunțăm următoarele :

- Modelul de bilet de călătorie gratuită pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, aferent anului 2021, a fost modificat.

-Biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap, aferente anului 2020, vor putea fi utilizate şi în luna ianuarie a anului 2021.

- Atât persoanele cu handicap grav și accentuat, pe de o parte, cât și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii , pe de altă parte, pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la art. 24 (din Legea nr. 448/2006) alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4); Aceste persoane îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere (formularul poate fi descarcat de pe site-ul instituției - Secțiunea ,,Formulare”) depusă prin mijloace electronice  sau la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, modelul acesteia regăsindu-se la ghișeele Biroului de Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială. Opțiunile completate și semnate de către titularii de drepturi pot fi transmise la e-mail-ul office.dgaspcis@dasiasi.ro, transmise prin poștă, fax (0232/279654) sau depuse la sediul instituției (municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 57 A).

-Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

-În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

-Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

-Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare.

-Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

-Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea de decontare se depune la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

-Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de : 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

-Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

-În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

-Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

 

 

 

DIN DATA DE 01.04.2019 NOUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VA FI URMĂTORUL :

LUNI : 8,30-14,00 ;

MARȚI : 8,30-14,00 ;

MIERCURI : 8,30-18,30 ;

VINERI : 8,30-16,30.

 

ÎN ZILELE DE JOI NU SE VA LUCRA CU PUBLICUL. PERSONALUL VA EFECTUA LUCRĂRI NECESARE PENTRU PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA

 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Ianuarie 2019 potrivit prevederilor  H.G. 1019/2018, privind aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, plata prestațiilor sociale se efectuează de către agențiile județene pentru plăți.

 

În acest sens, pentru eliberarea următoarelor documente:

       - Cupon pentru prestațiile sociale virate intr-un cont bancar

       - Adeverință Deces pentru moștenitorii persoanelor cu handicap decedate

       - Adeverință de Venit de orice tip, privind drepturile bănești ale persoanelor cu handicap,

 

vă rugăm să vă adresați A.J.P.I.S Iași (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială)

 * Adresă: Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași

        * Telefon: 0232-210.980; 0232-213.887

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT

 

Urmare a  modificărilor  legislative, preconizăm că vom putea elibera bilete gratuite de transport pentru persoane cu handicap  începând cu ziua de MIERCURI,  6 februarie 2019, în funcție de încheierea Convențiilor cu operatorii de transport.

Relații la telefon 0232 477731  interior 310 sau  311 .

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Februarie 2019, potrivit prevederilor  H.G. 1017/2018 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

NU este necesară Legitimația de persoană cu handicap pentru  a beneficia de biletele de călătorie pentru transportul interurban.

 

Persoana cu handicap va prezenta operatorului de transport interurban biletul de călătorie gratuită și documentul de identitate original.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT IMPORTANT!

PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE SE VA EFECTUA ÎN PERIOADA DE 12-31 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA PRECEDENTĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 ÎNAINTE DE A SEMNA DE PRIMIRE, VERIFICAȚI CORECTITUDINEA SERIILOR ȘI A NUMERELOR DE BILETE PT. TRANSPORT INTERURBAN,ELIBERATE DE LA GHIȘEU ! FIECARE BILET ESTE UNIC, NUMERELE ACESTORA TREBUIE SĂ FIE DIFERITE ȘI SĂ FIE TRECUTE ÎN LEGITIMAȚIA DE PERSOANĂ CU HANDICAP. ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 DUPĂ PRIMIREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN NU LE ÎNMÂNAȚI ALTOR PERSOANE (CU EXCEPȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ȘI POLIȚIEI)! ÎN PROXIMITATEA D.G.A.S.P.C. IAȘI EXISTĂ PERSOANE CARE VĂ POT ÎNȘELA VIGILENȚA !!! ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ VA FI FĂCUTĂ DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ LA POLIȚIE.

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 VÂNZAREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN CONSTITUIE INFRACTIUNE !

INSTITUȚIA NOASTRĂ DISPUNE DE SUPRAVEGHERE / ÎNREGISTRARE VIDEO

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

ORICE RECLAMAȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN, ELIBERATE DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. IAȘI (FURT, ÎNLOCUIRE CU FALSURI, ETC.) SE VA FACE, DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ, LA SECȚIA 4 DE POLIȚIE IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI, STRADA VASILE LUPU NR. 67

TELEFON : 0232301302